Klasyfikacja śródroczna w dobie koronawirusa

Za moment uczniowie otrzymają oceny śródroczne w systemie nauki online. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by ocenić dzieci młodzież zgodnie z przepisami? Wątpliwości wyjaśnia Jacek Jagiełło.

Dyrektor szkoły odpowiada za sprawne i bezbłędne przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej. Do jego zadań, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, należy dbanie o przestrzeganie przez nauczycieli zasad klasyfikowania uczniów i zapobieganie konfliktom zaburzającym współdziałanie nauczycieli w realizowaniu tych zadań.

Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Koniecznie należy przy tym zwrócić uwagę na zapisy odnoszące się do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii oraz z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2087)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 2111)

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zachowania niezgodnie z przepisami nie wywołuje skutku w postaci wniesienia zastrzeżeń przez rodziców i ustalania ocen przez powołaną przez dyrektora komisję, ale w razie kontroli wizytator kuratorium oświaty wyda zalecenie zobowiązujące dyrektora do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Podstawowym warunkiem prawidłowo wystawionej oceny klasyfikacyjnej jest:

  • • nienaruszenie niezbywalnego prawa nauczyciela do ustalenia ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć oraz prawo wychowawcy klasy do ustalenia ocen klasyfikacyjnych zachowania – oznacza to, że w czasie ustalania ocen i na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej dyrektor powinien przeciwdziałać wszelkim naciskom wywieranym na nauczycieli, nikt nie może ingerować w podejmowaną przez nauczyciela decyzję i zmienić ustalanej przez niego oceny;
  • • zasięganie opinii osób upoważnionych do wyrażenia swojego stanowiska w sprawie ustalanej oceny klasyfikacyjnej.

 

Aby stwierdzić, czy klasyfikacja przebiegała zgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powinien:

  • • ustalić, czy spełnione zostały wszystkie warunki gwarantujące poprawność wystawiania ocen,
  • • sprawdzić, czy nauczyciele wywiązali się z obowiązków związanych z klasyfikowaniem uczniów.

Co z oceną niedostateczną na semestr?

W obecnym stanie prawnym nie ma bezpośredniego obowiązku uzasadniania ustalonej przez nauczyciela niedostatecznej śródrocznej i rocznej ceny klasyfikacyjnej, chyba że statut szkoły nakłada taki obowiązek (art. 44e ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty).

Art. 44e ust. 3 ustawy o systemie oświaty stanowi, że nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. Przepis nie zawęża ewentualnego uzasadnienia do oceny niedostatecznej. Istotne jest więc, jakie regulacje w tym zakresie zawiera statut szkoły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *