PPK – pytania i odpowiedzi

 

Czy pracownik/nauczyciel przebywający obecnie tj. w 2021r. na urlopie bezpłatnym zostanie automatycznie przypisany do PPK?

Generalnie rzecz traktując należy stwierdzić, że pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym nadal pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą a więc osoba na urlopie bezpłatnym też jest pracownikiem

No i niby wszystko powinno być jasne. Bo osoba na urlopie bezpłatnym to pracownik, a pracownik w wieku 18-54, jeśli nie złoży deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK, to powinien zostać automatycznie zapisany do PPK. Ale analizując dokładnie ustawę o PPK  okazuje się, że wcale tak nie jest. Oczywiście można argumentować, że skoro ktoś jest pracownikiem, ale akurat czasowo nie otrzymuje pensji, bo akurat na dzień uruchomienia PPK jest w okresie urlopu bezpłatnego, to właściwie dlaczego nie powinienem zostać zapisany automatycznie do PPK. Stanie się uczestnikiem PPK, a najwyżej na pierwsze wpłaty poczeka do zakończenia urlopu bezpłatnego. Ale jak się wczytać w przepisy ustaw o PPK, to okazuje się, że wcale tak nie jest.

Pracownik na urlopie bezpłatnym w myśl zapisów ustawy o PPK  nie jest osobą zatrudnioną.

Dokładna analiza przepisów ustawy o PPK prowadzi do wniosku, że dla istnienia obowiązku lub możliwości stania się przez pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym uczestnikiem PPK decydujące znaczenie ma definicja osoby zatrudnionej w rozumieniu przepisów ustawy o PPK.

 Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 18 ustawy  pracownik jest rzeczywiście osobą zatrudnioną, ale tylko taki pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK.

–podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z  dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z2017r. poz.1778, z późn. zm.3));

Jak wskazano powyżej w czasie urlopu bezpłatnego wynagrodzenie nie jest wypłacane i nie są w związku z tym odprowadzane składki emerytalne i rentowe, tak więc taki pracownik nie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. W praktyce oznacza to, że takiej osoby (nawet będącej w wieku 18-54 lat) pracodawca nie zapisuje automatycznie do PPK, jak też nie może zrealizować wniosku o zapisanie jej, gdyby taki wniosek złożyła osoba w wieku od 55 do 69 lat. Pracownik znajdujący się na urlopie bezpłatnym zostanie zapisany do PPK dopiero po zakończeniu tego urlopu i to pod warunkiem, że spełni wymóg 3 miesięcy okresu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Jak działają PPK?

Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u niego (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym), wybierze instytucję finansową, która utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach środki będą lokowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Od kiedy mogę przystąpić do PPK?

Do PPK może Cię zapisać tylko Twój pracodawca. Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. Etapy wprowadzania przepisów w życie:

    •    od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);

    •    od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);

    •    od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);

    •    od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Uwaga! Jeśli dany podmiot zatrudniający należy do grupy kapitałowej, to może on przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największy podmiot z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

 

Po co wprowadzono PPK?

Dzięki PPK pracujący zyskają dodatkowe oszczędności emerytalne do wykorzystania po ukończeniu 60. roku życia. Jeśli pracownik poczeka z ich wypłatą do czasu przejścia na emeryturę stanowić one mogą znaczące uzupełnienie (zwłaszcza przy długoletnim oszczędzaniu) otrzymywanego świadczenia np. z ZUS. Warto to mieć na uwadze, zwłaszcza że świadczenia emerytalne – jak ostrzegają eksperci – nie będą w stanie zapewnić utrzymania na poziomie, do którego osoby pracujące przyzwyczaiły się w okresie aktywności zawodowej.

Dodatkowo, co ważne, PPK pomogą przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy z korzyścią dla wszystkich pracowników i pracodawców.

Czy wprowadzenie PPK to kolejna reforma emerytalna?

Nie, ustawa o PPK nie dotyczy systemu emerytalnego i nie wprowadza w nim zmian, a jedynie poszerza dostępne możliwości oszczędzania. PPK stanowią bowiem kolejny dobrowolny i prywatny sposób oszczędzania. Pracownik może – ale nie musi – z nich skorzystać i od jego woli zależy to, czy pracodawca będzie odprowadzał środki na prowadzony dla niego rachunek PPK.

Czy pracownik może wybrać inną instytucję finansową niż ta, którą wybierze pracodawca?

Samodzielnie nie. Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub – jeżeli taka nie działa w jego firmie – wyboru dokonuje w porozumieniu z reprezentacją pracowników wybraną w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Czy będę mógł skorzystać z tych pieniędzy przed ukończeniem 60. roku życia?

Tak. Pracownik może w dowolnym momencie skorzystać ze zgromadzonych w PPK oszczędności, dokonując zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK lub dokonując wypłaty środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych. Składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

    – podatek od zysków kapitałowych,

    – 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy – pobrane 30% przekazane zostanie na rzecz uczestnika PPK do ZUS i zaewidencjonowane na jego koncie ubezpieczonego jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana,

    – środki pochodzące z dopłat od państwa.

Wypłata środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych dotyczy wypłaty w przypadku:

    – poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),

    – pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

 

Kto zadba o bezpieczeństwo moich środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Nadzór nad instytucjami finansowymi prowadzącymi rachunki uczestników PPK i inwestującymi zgromadzone na nich środki sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje te, aby mogły zostać dopuszczone do zarządzania środkami gromadzonymi w PPK musiały spełnić szereg określonych ustawowo wymogów, w tym posiadać odpowiednie doświadczenie i spełniać wymogi kapitałowe.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo inwestycji w PPK jest to, że oszczędności uczestnika PPK są lokowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, aby ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego dostosowana jest do wieku uczestnika. Oznacza to, że w miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia udział inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe (np. akcje) będzie malał na korzyść bezpieczniejszych instrumentów dłużnych (np. obligacji skarbowych).

Czy pracodawca może stosować różne procenty wpłat dodatkowych dla różnych pracowników?

Tak. Pracodawca może ustalić wysokość wpłaty dodatkowej w różnej wysokości dla poszczególnych grup pracowników. Jednakże zróżnicowanie wysokości procentowej wpłat dodatkowych będzie możliwe wyłącznie z uwzględnieniem długości okresu zatrudnienia w danym podmiocie albo jeśli wynikać to będzie z treści obowiązującego regulaminu wynagrodzeń, czy układu zbiorowego pracy.

Co z osobami będącymi nadal w OFE, a chcącymi przystąpić do PPK? Można być członkiem obu programów?

Oczywiście, że tak, ponieważ nie mają one ze sobą nic wspólnego. Ustawa o PPK nie jest reformą systemu emerytalnego i nie ma żadnego związku z OFE.

Pracownicze Plany Kapitałowe można wpisać w całość dotychczasowego systemu jako kolejny prywatny III filarowy produkt oszczędnościowy. Oszczędności zebrane na indywidualnym koncie pracownika są jego własnością, mogą być w każdej chwili wypłacone i podlegają dziedziczeniu.

Czy trzeba spełnić jakieś warunki, aby otrzymać dopłaty od państwa?

Tak. Wpłatę powitalną (250 zł) otrzymają pracownicy, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe będą uczestnikami PPK i za co najmniej 3 miesiące dokonają wpłat podstawowych. Dopłatę roczną (240 zł) otrzymają natomiast uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe (finansowane przez nich samych i przez pracodawcę) w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

Należy jednak pamiętać, że dopłata roczna nie przysługuje jeśli:

    · pracodawca nie odprowadza wpłat do PPK za pracownika ze względu na jego uczestnictwo w PPE (art. 13 ust. 2 ustawy o PPK),

    · uczestnik PPK w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągał łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (art. 32 ust. 5 ustawy o PPK),

    · uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (art. 97 ust. 3 ustawy o PPK).

 

 

Czy mogę obniżyć swoją wpłatę do PPK?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Pracownik może obniżyć wpłatę podstawową (która standardowo wynosi 2% wynagrodzenia) tylko wówczas, gdy jego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5% wynagrodzenia, tzn. może być niższa niż 2%, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia.

Uczestnik PPK może też w dowolnym momencie zdecydować o zmianie wysokości dobrowolnej wpłaty dodatkowej, która zgodnie z ustawą o PPK może wynosić do 2% jego wynagrodzenia. Wystarczy, że złoży pracodawcy deklarację w tej sprawie.

 

Czy od wpłaty pracodawcy uczestnik PPK zapłaci podatek?

Tak. Wpłaty, które w ramach PPK finansuje pracodawca, stanowią w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uczestnika PPK podlegający opodatkowaniu. Pracodawca potrąci stosowny podatek z wynagrodzenia pracownika albo przychód pracownika z tego tytułu doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód.

Co w przypadku, jeżeli uczestnik PPK nie dożyje wieku emerytalnego?

Po śmierci uczestnika PPK (bez względu na jego wiek) zgromadzone w PPK środki podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej. Uczestnik może wskazać osobę uprawnioną do jego środków, a jeśli tego nie zrobi, środki otrzyma jego spadkobierca (dziedziczenie na zasadach ogólnych).

Wskazanie osób uprawnionych przez uczestnika PPK nie oznacza jednak, że całość zgromadzonych przez niego oszczędności musi do nich trafić. Należy bowiem pamiętać, że jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, niezależnie od tego ilu uprawnionych wskazał połowa zgromadzonych przez niego oszczędności na rachunku PPK (w zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) trafi do jego małżonka. Dopiero pozostała ich część przekazana będzie osobom uprawnionym, a gdyby ich nie było spadkobiercom na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) albo na jego wniosek wypłaci mu te środki w formie pieniężnej.

Uwaga: Osiągnięcie wieku emerytalnego nie ma związku z możliwością wypłaty środków z PPK czy to przez uczestnika czy osobę uprawnioną. Uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków z PPK już po ukończeniu 60 r.ż. bez względu na status aktywności zawodowej i płeć.

Czy pracodawca będzie informował uczestnika PPK o stanie jego rachunku?

Nie. Taką informację uczestnik PPK powinien otrzymać od instytucji finansowej zarządzającej jego rachunkiem. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK instytucja finansowa jest zobowiązana w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku przekazywać każdemu uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej (albo na wniosek uczestnika w postaci papierowej), roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych zrealizowanych na nim w tym czasie transakcjach.

Czy można wskazać podmiot prawny do dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK?

Nie. Uczestnik PPK może wskazać jako osobę uprawnioną wyłącznie osobę fizyczną. W myśl art. 21 ust. 1 ustawy o PPK uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, zgodnie z przepisami rozdziału 13, środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy o PPK przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz.1145), lub spadkobiercę uczestnika PPK, który na zasadach określonych w ustawie, w przypadku śmierci uczestnika PPK otrzyma środki zgromadzone na jego rachunku PPK.

Czy uczestnik PPK będzie miał wpływ na sposób inwestowania środków w funduszach zdefiniowanej daty?

 

Co do zasady osoba zatrudniona, która nie zrezygnuje z oszczędzania w PPK, zostanie przypisana do funduszu zdefiniowanej daty właściwego dla jej wieku. Polityka inwestycyjna funduszy w ramach PPK będzie zmieniać się automatycznie w taki sposób, by w miarę zbliżania się do docelowego wieku (60 rok życia) ryzyko inwestycyjne malało. Uczestnik PPK nie będzie miał wpływu na politykę inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty. Jednak poprzez skorzystanie z mechanizmu konwersji lub zamiany uczestnik PPK może wielokrotnie zmieniać fundusz zdefiniowanej daty, a jedynym ograniczeniem korzystania z tej możliwości jest treść art. 45 ust. 3 ustawy o PPK wprowadzający zasadę, że realizacja w danym roku kalendarzowym tylko dwóch konwersji lub zamian będzie bezpłatna. Korzystając zatem z mechanizmu konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa, uczestnik może ulokować wszystkie środki zgromadzone w PPK w funduszach innych, niż te zdefiniowane dla jego wieku, ale zgodnych z jego oczekiwaniami inwestycyjnymi oraz akceptowanym przez niego ryzykiem.

Dodatkowo ustawa o PPK umożliwia określenie podziału wpłat do PPK do kilku funduszy zdefiniowanej daty. Zmiana funduszu zdefiniowanej daty jest możliwa dopiero po podpisaniu przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie PPK w imieniu danej osoby zatrudnionej.

Czy na portalu mojeppk.pl uczestnik PPK będzie miał możliwość sprawdzenia stanu środków w PPK na dany dzień?

Zgodnie z art. 77 ust.3 pkt 4 ustawy o PPK, do zadań Portalu PPK należeć będzie informowanie uczestników PPK, po weryfikacji ich tożsamości, o wartości środków zgromadzonych na ich rachunkach PPK. Taka funkcjonalność zostanie uruchomiona najpóźniej do 3 lat od wejścia w życie ustawy o PPK. Niezależnie od tego o stanie swojego rachunku uczestnik będzie informowany przez instytucje finansowe prowadzące PPK.

Jak jest obliczane wynagrodzenie za zarządzanie, które będzie pobierać instytucja finansowa?

 

Zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy o PPK instytucja zarządzająca PPK może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będącym funduszem zdefiniowanej daty, w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto w skali roku. Wartość aktywów netto funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów funduszu (a więc mówiąc potocznie wartość wpłaconego kapitału łącznie z wypracowanym zyskiem, oczywiście jeśli taki jest) o jego zobowiązania np. ponoszone przez niego koszty. 

Wynagrodzenie to jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego, lub jest pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.

Ponadto instytucja finansowa będzie uprawniona do pobrania wynagrodzenia za osiągnięty wynik (tzw. success fee) maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, ale tylko w przypadku osiągnięcia dobrych wyników inwestycyjnych przekraczających stopę referencyjną określoną przez Ministra Finansów. Aby instytucja mogła pobrać to dodatkowe wynagrodzenie stopa zwrotu musi nie tylko przekraczać stopę referencyjną, ale wynik uzyskany przez fundusz nie może być niższy niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty. Wynagrodzenie to nie będzie mogło być pobrane aż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Czy uczestnik PPK po dokonaniu zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK (przed osiągnięciem 60. roku życia) może kontynuować oszczędzanie?

Tak, dokonanie zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania w tym samym PPK. Rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu nadal jest dla uczestnika prowadzony i w razie złożenia przez tego uczestnika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK wpłaty wznawiane są co 4 lata.

Czy podatek dochodowy wskazany w art. 105 ustawy o PPK odnosi się do całości wpłat i wypracowanych przez nie zysków czy jest to tylko podatek od wypracowanych zysków ?

 

Chodzi o zryczałtowany podatek dochodowy, czyli inaczej tzw. podatek Belki. Potwierdza to art. 30a ust.1 pkt 11d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1387 z późn.zm.), zgodnie z którym 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków dokonanego na podstawie art. 105 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Czy z oszczędności w PPK można będzie sfinansować zakup więcej niż jednego mieszkania?

 

Nie.  W myśl ustawy o PPK uczestnik PPK, który nie ukończył 45 lat, może wnioskować o wypłatę do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę/przebudowę budynku mieszkalnego lub zakup mieszkania czy gruntu. Jednak wypłaty tej uczestnik PPK może dokonać tylko na sfinansowanie jednej inwestycji. Nawet w sytuacji, gdy ma kilka rachunków PPK.

Ile rachunków PPK będzie prowadzonych dla osoby zatrudnionej, w dwóch różnych podmiotach zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK z tą samą instytucją finansową ?

 

W opisanej sytuacji uczestnik PPK będzie miał w tej samej instytucji dwa różne rachunki zasilane przez różne podmioty zatrudniające.

Czy po dokonaniu wypłaty transferowej w związku ze zmianą zatrudnienia poprzedni pracodawca dokonując po ustaniu zatrudnienia wypłaty wynagrodzenia przekazuje wpłaty od tego wynagrodzenia na rachunek uczestnika PPK?

 

Tak, dyspozycja wypłaty transferowej w związku ze zmianą zatrudnienia dotyczy środków zgromadzonych na rachunku w momencie składania tej dyspozycji, a nie dotyczy przyszłych wpłat na ten rachunek.

Czy w przypadku śmierci uczestnika PPK jest możliwe naliczenie wpłat i przekazanie ich na dotychczasowy rachunek zmarłego uczestnika PPK?

 

Jeśli pracodawca naliczył i pobrał od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi wpłaty do PPK, a przed przekazaniem ich do instytucji finansowej uczestnik PPK zmarł, pracodawca powinien przekazać te wpłaty do instytucji finansowej (środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK podlegają dziedziczeniu). Jeśli jednak wynagrodzenie uczestnika PPK zostanie wypłacone członkom jego rodziny na podstawie art. 631 kodeksu pracy należy przyjąć, że wynagrodzenie to nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, a zatem nie należy od niego naliczać wpłat do PPK.

Czy w przypadku, gdy uczestnik PPK dokonał zwrotu środków z PPK podmiot zatrudniający wciąż dokonuje wpłat do PPK za tego uczestnika?

 

Dokonanie zwrotu/wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK nie skutkuje zamknięciem rachunku dla uczestnika ani zakończeniem oszczędzania (o ile osoba zatrudniona nie złożyła deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).

Czy relokacja osoby zatrudnionej będącej uczestnikiem PPK jest powodem do wypłaty zgromadzonych w PPK środków bez konsekwencji podatkowych?

 

Zasady wypłaty środków oraz to, kiedy od wypracowanych przez nie zysków pobierany jest podatek od zysków kapitałowych wynikają z przepisów ustawy o PPK. To z jakiego powodu uczestnik PPK chce wypłacić zgromadzone środki (dokonać zwrotu) z rachunku PPK co do zasady nie ma znaczenia. Zmiana miejsca wykonywania pracy (wyjazd do innego kraju) nie uprawnia uczestnika PPK do zwrotu zgromadzonych środków bez przewidzianych w ustawie (art. 105 ustawy o PPK) konsekwencji.

W jaki sposób uczestnik PPK otrzyma informację o przekazaniu na jego rachunek PPK wpłaty powitalnej oraz rocznej dopłaty od Państwa?

 

Informację na temat przekazanych na rachunek uczestnika PPK wpłat oraz o innych transakcjach zrealizowanych na tym rachunku, uczestnik otrzymywać będzie do końca lutego każdego roku od instytucji finansowej, w której jest prowadzony jego rachunek PPK.

W jaki sposób uczestnik PPK może uzyskać informacje o konsekwencjach finansowych z tytułu dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku PPK przed 60. rokiem życia?

Takie informacje powinny zostać przekazane uczestnikowi PPK przez wybraną instytucję finansową.  Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o PPK instytucja finansowa przekazuje uczestnikowi PPK po zawarciu umowy o prowadzenie PPK informacje o warunkach uczestnictwa w tym programie. Należy przy tym pamiętać, że uczestnik PPK, osoba zatrudniona i każda zainteresowana osoba może zwrócić się do Portalu PPK (www.mojeppk.pl) z prośbą o informację w zakresie warunków i uprawnień wynikających z uczestnictwa w PPK.

W jakiej formie osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat składa wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK?

Ustawa nie określa w jakiej formie powinien zostać złożony wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, składany przez osoby, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat. Oznacza to, że oświadczenie woli w tym zakresie może zostać złożone w każdy dowolnie wybrany przez osobę zatrudnioną sposób.

Czy osoba zatrudniona w jednym podmiocie zatrudniającym na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie może złożyć deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK tylko z tytułu umowy zlecenia?

Nie, nie ma takiej możliwości. Złożona przez osobę zatrudnioną deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dotyczy wszystkich stosunków prawnych łączących osobę zatrudnioną z danym podmiotem zatrudniającym.

Jakich potrąceń i w jakiej kolejności dokonuje się w przypadku zwrotu środków zgromadzonych na rachunku z PPK przed 60 r.ż.?

W przypadku złożenia przez uczestnika wniosku o zwrot środków (wycofanie zgromadzonych oszczędności przed 60 rokiem życia) instytucja finansowa dokonuje potrącenia 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i przekazuje je na rachunek wskazany przez ZUS. Informacja o tej kwocie jest ewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS.

Środki pochodzące z dopłat od państwa są zwracane w całości do Funduszu Pracy.

Uczestnik otrzymuje natomiast:

    •    70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych;

    •    100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez niego, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

 

 

Od kiedy obowiązuje deklaracja wpłaty dodatkowej uczestnika PPK?

Deklaracja wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK obowiązuje od dnia jej złożenia. To oznacza, że wpłatę dodatkową należy naliczyć od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po złożeniu tej deklaracji.

Czy uczestnik PPK, który w trakcie oszczędzania skończył 70 lat, może nadal oszczędzać w PPK?

 

Tak. Żaden przepis nie ogranicza uprawnień do oszczędzania w PPK osób, które ukończyły 70. rok życia w trakcie oszczędzania. Oznacza to, że ukończenie wskazanego wieku nie oznacza konieczności „wypisania” z programu takiej osoby.

Czy uczestnik PPK, który ma kilka rachunków PPK, na każdy z tych rachunków otrzyma dopłatę roczną od Państwa?

 

Nie. Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK. Jeżeli uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej.

Jeżeli tego samego dnia zawarto w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

Jak postąpić w sytuacji gdy uczestnik PPK złoży w ciągu miesiąca dwie dyspozycje zmiany wysokości wpłaty dodatkowej i w każdej z nich zadeklaruje inną wysokość tej wpłaty?

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 7 ustawy o PPK zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył dyspozycję takiej zmiany. Jeżeli  uczestnik PPK złożył w danym miesiącu kilka deklaracji zmiany wpłaty dodatkowej to obowiązująca będzie deklaracja złożona najpóźniej, czyli ostatnia złożona.

Kiedy PPK zostaną utworzone przez szkoły?

 

Przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi (zakładane i prowadzone przez ministrów lub jednostki samorządu terytorialnego) – jako podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – są zobowiązane stosować przepisy ustawy o PPK od 1 stycznia 2021 r., niezależnie od tego, ilu zatrudniają pracowników.

Zgodnie z art. 137 ustawy o PPK, podmioty zatrudniające będące jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych powinny zawrzeć:

    • umowę o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.

    • umowę o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Powyższe terminy na utworzenie PPK obowiązują też uczelnie publiczne (tworzone przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej), które również wchodzą w skład sektora finansów publicznych.

 

 

Czy stosować prawo zamówień publicznych przy procedurze wyboru i podpisywania umowy                      o zarzadzanie PPK po zmianach prawa zamówień publicznych w 2021r.?

Do końca 2020r. obowiązuje zapis Art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwalniający                    z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych  jak poniżej:

Art. 4. Ustawy niestosuje się do:

4) umów z zakresu  prawa  pracy,  w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami  kapitałowymi,  o których  mowa  w ustawie  z dnia  4 października 2018r.   o pracowniczych  planach  kapitałowych  (Dz.U.   poz.2215   oraz z2019r. poz.1074 i1572);

‒ Aktualnie, w myśl  obowiązującej do końca 2020 roku ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  jej przepisów nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym także do umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Oznacza to, że wybór instytucji finansowej może odbyć się bez organizowania postępowania przetargowego.

Jednak w czerwcu, przyjmując tzw. tarczę antykryzysową 4.0, ustawodawca znowelizował ustawę               o PPK, wprowadzając do niej art. 7 ust. 2a, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku.  Stanowi on, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, ale pod warunkiem, że wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Co w praktyce oznacza to dla pracodawców?

Każdy podmiot zatrudniający z sektora finansów publicznych, wdrażający PPK po 1 stycznia 2021 roku powinien oszacować, czy w jego przypadku zostaną przekroczone progi unijne i czy będzie musiał przeprowadzać procedurę wyboru instytucji finansowej wdrażającej i zarządzającej PPK z uwzględnieniem trybu przetargowego – podkreśla ekspert z PFR TFI. 

Zacznijmy od ustalenia wartości progów, o których mowa. Dla administracji centralnej próg unijny dla dostaw i usług został oszacowany na 139 tysięcy euro, natomiast dla administracji samorządowej na 214 tysięcy euro. Kluczową sprawą w kontekście wdrażania PPK jest zatem to, jak rozumieć szacowaną wartość zamówienia, a tym samym jak ją obliczyć, by sprawdzić, czy nie przewyższa ustalonego limitu.

Obecnie nie ma jeszcze obowiązującej interpretacji, jednak trwające dyskusje zmierzają w kierunku, by szacowaną wartość zamówienia rozumieć jako wartość wynagrodzenia, jakie przez okres 12 lub 48 miesięcy zarządzania PPK pobierze instytucja finansowa.

Ustalmy teraz, ile wynosi opłata za zarządzanie. Ustawa o PPK wskazuje, że wynagrodzenie stałe instytucji finansowej może wynieść maksymalnie 0,5 proc. rocznie od wartości aktywów uczestnika zgromadzonych na rachunku PPK. Dodatkowo instytucja finansowa może pobrać  0,1 proc. rocznie od wartości aktywów uczestnika jako prowizję za wypracowany wynik finansowy (wynagrodzenie zmienne).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *