KOMPETENCJE DYREKTORÓW SZKÓŁ W SPRAWACH UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI – WYROK WSA

Art. 72 ustawy - Karta Nauczyciela reguluje kwestię dodatkowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W myśl przywołanego przepisu organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Jest to świadczenie niezależne od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/64324-kompetencje-dyrektorow-szkol-w-sprawach-udzielania-pomocy-zdrowotnej-dla-nauczycieli-wyrok-wsa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *