Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy SP nr 264 w Warszawie

Dzięki twórczej pracy i życzliwej atmosferze stworzyliśmy niepowtarzalny klimat tego miejsca, do którego przychodzą chętnie coraz liczniejsze rzesze wychowanków i rodziców.

Pracuję w OPP przy SP nr 264 od 10 lat, jako instruktor zajęć komputerowych. Opracowywanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki wymagało ode mnie odpowiedzi na następujące pytania: czego już dokonano, jakie były plany i czy je zrealizowano, jaka obecnie jest placówka i wreszcie jak ma funkcjonować i rozwijać się w przyszłości?

Analiza dokumentów i zapisów, w których określono mocne i słabe strony, plany działań i  kierunki rozwoju, wykazała jak ogromna pracę została wykonana przez dyrektora, nauczycieli i cały personel placówki przez ostanie lata: pozyskanie sponsorów, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Całkowicie zmieniliśmy ofertę programową. W oparciu o diagnozę potrzeb środowiska zaproponowaliśmy nowe, atrakcyjniejsze formy zajęć. Zatrudniono wielu nowych nauczycieli, instruktorów. Bez nich i ich zaangażowania dokonania te nie byłoby możliwe. Dzięki twórczej pracy i życzliwej atmosferze stworzyliśmy niepowtarzalny klimat tego miejsca, do którego przychodzą chętnie coraz liczniejsze rzesze wychowanków  i rodziców. Jest to miejsce dla dzieci i młodzieży, w którym aktywnie spędzają czas, rozwijają zdolności, gdzie każdy ma równe szanse i w każdej chwili może zwrócić się o pomoc zarówno w nauce jak i w rozwiązaniu problemów osobistych.

Obecna pozycja Ogniska w środowisku jest mocna. Istniejemy w świadomości społeczności lokalnej. Mamy liczne grono odbiorców naszych usług: wychowanków, identyfikujących się
z placówką, współpracujących i zaprzyjaźnionych z nią rodziców, oraz sprzymierzeńców wśród placówek oświatowych, instytucji kultury, struktur samorządowych Ochoty. 

Jak więc będzie funkcjonowało i rozwijało się Ognisko w przyszłości?

Niniejsza koncepcja zakłada utrzymanie dynamicznego rodzaju placówki, broniącego jej obecnej, mocnej pozycji, jak również sukcesywne wprowadzanie zmian, które przyczynią się do jej dalszego rozwoju w kontekście ewoluujących potrzeb środowiska oraz zmieniającej się rzeczywistości. Poprawa warunków lokalowych jest niewątpliwie sprawą priorytetową.

Rozpatrując koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki wzięte są pod uwagę silne i słabe strony placówki, jej szanse i zagrożenia.

Silne strony placówki
– Potencjał ludzki w formie wykwalifikowanej kadry, pracowników administracji i obsługi.
– Nawiązana współpraca z Urzędami, Organami Policji i Sądownictwa, Uczelniami Wyższymi min. APS.
– Udział w realizacji wielu programów edukacyjnych, min. nawiązana współpraca z Fundacją Orange.
– Sukcesy odnoszone w wielu dziedzinach edukacyjnych i sportowych.

Słabe strony placówki
– Brak oddzielnego budynku;
– Rozbieżność w działaniu instruktorów OPP i nauczycieli szkoły.

Szanse Placówki
– Zmiana lokalizacji /oddzielny budynek/;
– Intensywny rozwój Placówki, podniesienie standardów poprzez ciągłą modernizację z wykorzystaniem środków finansowych z programów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Unii Europejskiej;
– Poszerzenie oferty edukacyjnej dla wychowanków;
– Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, sponsorów.

Zagrożenia Placówki
– Niewykorzystanie potencjału Placówki (położenie, baza);
-Niepełne wykorzystanie ilości miejsc dla wychowanków (niż demograficzny, brak wskazań);
– Odpływ pracowników doświadczonych, mających autorytet;
– Niewykorzystanie szansy tworzenia programów o wykorzystanie finansowych środków Unii Europejskiej.

Potrzeba funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego jest bardzo silna
i w ostatnim okresie rozwojowym społeczeństwa polskiego niezwykle istotna. Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy SP nr 264 ten potencjał posiada i będzie starał się ten potencjał rozwinąć
i umocnić poprzez stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju uczniom i wychowankom, nauczycielom i wychowawcom jak również poprzez wzmacnianie i wykorzystanie posiadanych potencjałów czyli silnych stron placówki, a niwelując i starając się rozwiązywać problemy.

Małgorzata Różańska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *