Koncepcja pracy szkoły

Wiodącą motywacją do przygotowania mojego artykułu była chęć czynnego uczestnictwa w tworzeniu nowoczesnej i światłej jednostki oświatowej we współczesnym świecie.

Pracę moją oparłam o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r., a wraz z nim wymagania 2.1. o nadzorze pedagogicznym oraz własne projekty, przemyślenia, analizę problemów i potrzeb występujących w gimnazjum oraz zdobyte doświadczenia.

Zgodnie z wytycznymi koncepcja pracy Gimnazjum zawiera działania szkoły w czterech obszarach:

– kształcenie,

– wychowanie i opieka,

– zarządzanie i organizacja,

– promocja,

a ponadto opracowane zostają: misja gimnazjum, sylwetka absolwenta, wizja szkoły, mocne strony szkoły, słabe strony szkoły.

I Kształcenie:

Szkoły powstały w celu kształcenia uczniów i organizacja procesu kształcenia w szkole powinna stwarzać każdemu uczniowi szanse rozwoju, umożliwiać pełną realizację zadań szkoły oraz zmierzać do osiągania celów edukacyjnych. Szkoła powinna tworzyć środowisko wspierające uczenie się i   zaspokajać indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. Rozkład zajęć musi być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym i uwzględniać wymogi higieny pracy umysłowej uczniów i nauczycieli, metody pracy właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne, a sposoby oceniania zmierzające do poprawy efektów kształcenia.        

Ważnym zadaniem szkoły jest podniesienie efektywności kształcenia, które pragnę realizować poprzez:

– dokonywanie diagnozy wstępnej  po szkole podstawowej,

– analizę wyników  sprawdzianu,

– analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły,

– analizę wyników sprawdzianów diagnostycznych na początku nauki w gimnazjum,

– analizę wyników egzaminów gimnazjalnych,

analizę ilościową, jakościową i EWD,

– analizę po egzaminach  głównym i próbnym,

– analizę ocen semestralnych i końcoworocznych,

– realizację innowacji pedagogicznych.

II Wychowanie i opieka:

Kolejnym ważnym celem edukacji jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka. Współczesna szkoła musi stwarzać odpowiednie  warunki do wychowania młodzieży świadomej dokonywanych wyborów, właściwie reagującej w sytuacjach trudnych oraz aktywnie uczestniczącej w budowaniu własnej osoby. Jej zadanie polega również na  wspomaganiu  młodych ludzi w umacnianiu wartości, wychowywaniu  ich w duchu patriotyzmu, poszanowania innych kultur i tolerancji wobec różnych zjawisk.

W tym przypadku ważne w procesie wychowania i opieki jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będę realizowała poprzez:

– zatrudnianie  pedagoga i psychologa szkolnego,

-organizowanie pracy w zespołach dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

III Zarządzanie i organizacja:

Ważnym aspektem dobrze funkcjonującej szkoły jest prawidłowa komunikacja, która bardzo wymiernie wpływa na jakość pracy w gimnazjum. Będę ją realizowała poprzez:

– komunikację wewnętrzną,

– komunikację zewnętrzną,

– komunikację z organizacjami zewnętrznymi.

Ponadto ważną sprawą w organizacji pracy szkoły jest przygotowanie odpowiedniej bazy dydaktycznej. Będę to zamierzenie realizowała poprzez:

– przygotowanie szkoły dobrze wyposażonej w pomoce dydaktyczne,

– przygotowanie dobrze wyposażonej biblioteki i czytelni (lektury, słowniki, leksykony, czasopisma),

– nowocześnie wyposażoną  salę gimnastyczną,

– przygotowanie komputerów z dostępem do Internetu w każdej pracowni,

– klimatyzację dla poprawy komfortu nauki w salach lekcyjnych.

IV Promocja:

Ważne jest przygotowanie interesującej oferty szkoły, w celu pozyskania uczniów ze szkół podstawowych, a to może zapewnić:

– funkcjonowanie innowacji pedagogicznych organizowanych w ramach KN, umożliwiające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży gimnazjalnej,

– dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: organizacja wycieczek edukacyjnych w kraju i za granicą, zielonych szkół oraz obozów sportowych, prowadzenie działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza,

– reprezentowanie gimnazjum w uroczystościach szkolnych, gminnych, powiatowych, ogólnopolskich przez profesjonalnie prowadzony chór szkolny, prezentujący swój dorobek na tych wydarzeniach.

Lidia Kowalczyk

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *