Koncepcja rozwoju przedszkola

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś kolejna uczestniczka Kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą przedstawia wstęp do swojej koncepcji rozwoju przedszkola.

I.Wstęp

W „Słowniku języka polskiego”  pod hasłem „koncepcja” znajduje się wyjaśnienie, iż jest to ogólny plan działania.  Natomiast w internetowym „Wielkim Słowniku Języka Polskiego”, opracowywanym na bieżąco przez zespół językoznawców pod patronatem Instytutu Języka Polskiego PAN, „koncepcja” to świadomie przyjęty sposób rozumienia czegoś, rozwiązania problemu lub osiągnięcia celu”

Tak też chciałabym podejść do opracowanej przez mnie koncepcji pracy przedszkola, czyli w zupełności osiągnąć zamierzone cele.

W swojej pracy przedstawię zadania udoskonalenia pracy, swój pomysł na przedszkole, w którym pracuję od 15 lat jako nauczyciel i być może stoję przed szansą na objęcie stanowiska dyrektora przedszkola. Istotnym elementem mojej pracy będzie wizja i misja przedszkola a także działania, które chciałabym podjąć w dalszej pracy zawodowej.

 II.Podłoże powstania koncepcji

Pierwszym naturalnym środowiskiem zapewniającym dziecku prawidłowy rozwój oraz zaspokajającym jego podstawowe potrzeby biologiczne i psychologiczne jest rodzina.

Jednak dla dziecka w wieku od 3 do 6 lat, środowisko rodzinne jest niewystarczające, ponieważ jego rozwój wymusza konieczność wyjścia poza bezpieczne granice domu, po to by poznawać dalsze otoczenie. Najkorzystniejsze warunki w tym zakresie stwarza  przedszkole.

To właśnie przedszkole tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności. Buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania  dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z „Konwencji o prawach dziecka”. Wspiera działania wychowawcze rodziców.  W przedszkolu przekazywane są nie tylko treści wychowawcze i kształtowane postawy moralne, przedszkole także pobudza do działania i aktywności uwzględniając indywidualne tempo rozwoju dziecka.

Funkcjonowanie przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dlatego też ważnym elementem funkcjonowania każdej placówki jest koncepcja pracy, która zawiera istotne elementy pracy i jest fundamentem pracy dyrektora.

Aneta Borys – uczestnik kursu kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą zorganizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Instytut Kształcenia Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *