Obowiązku pracownika i pracodawcy po ustaniu stosunku pracy

Po zapoznaniu się z podstawami prawnymi dotyczącymi zawierania i rozwiązywania stosunku pracy, rodzi się pytanie na temat obowiązków pracownika i pracodawcy po ustaniu stosunku pracy.

Po zapoznaniu się z podstawami prawnymi, na których zawarty został interesujący nas w toku ruchu kadrowego stosunek pracy, a także po przeanalizowaniu sytuacji zaistniałej w naszej szkole oraz doborze odpowiednich przepisów prawnych, zgodnie z którymi stosunek pracy zostanie zakończony, rodzi się pytanie na temat obowiązków pracownika i pracodawcy po ustaniu stosunku pracy.

            Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów Kodeksu Pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.  Dodatkowo pamiętać należy, że jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.

Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 1 powołanej regulacji prawnej tj art 97 Kodeksu pracy. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy . Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy , prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę , pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Warto pamiętać, że termin wydania świadectwa kodeks określa jako niezwłoczny, oznacza to dzień ustania stosunku pracy (przy doręczeniu bezpośrednio pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej). Doręczenie za pośrednictwem poczty lub w inny sposób powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

W najbliższym artykule zastanowimy się w jaki sposób przygotować się do rozprawy sądowej wszczętej z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *