Koncepcja zarządzania szkołą

Dyrektor powinien głęboko przemyśleć i zastanowić się nad stylem, strategią, wizją szkoły, którą zarządza. Musi wyznaczyć cele, które wszyscy będą realizować.

Jakiej szkoły szukamy dla naszego dziecka? Jaką opinią cieszy się najbliższa szkoła? Czy dzieci chętnie do niej uczęszczają? Jacy nauczyciele w niej pracują? Czy dyrektor dobrze nią zarządza? Te i wiele innych pytań zadają sobie rodzice, nim zapiszą dziecko do szkoły,  uczniowie zanim przekroczą jej progi i nauczyciele, nim rozpoczną pracę ze swoimi uczniami, w nowym miejscu, czy u boku nowego dyrektora. Ze strony dyrekcji mogą pojawiać się podobne dylematy w związku z nowo przyjętymi uczniami, albo współpracy z nauczycielami bądź rodzicami. Czy zechcą oni realizować wyznaczone cele i podążać w tym samym kierunku, na którym zależy dyrektorowi? Szkoła powinna więc w swoich działaniach skupiać się na sprostaniu oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych podmiotów. A oczekiwania ich będą różnorodne, tak jak rożni są uczniowie, nauczyciele, rodzice. I tu zaczyna się wielka praca, jaką musi wykonać dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie szkoły. To właśnie od dyrektora i jego umiejętności „tworzenia i realizowania autorskiej koncepcji działalności szkoły, obejmujących całokształt podejmowanych działań, zarówno pedagogicznych, jak i administracyjnych oraz gospodarczych”[1] zależy  sukces szkoły. Dyrektor powinien głęboko przemyśleć i zastanowić się nad stylem, strategią, wizją szkoły,  którą zarządza. Musi wyznaczyć cele, które wszyscy będą realizować. Pomysły te powinny być unikatowe, wyjątkowe i niepowtarzalne, bo tylko wtedy szkoła będzie mogła konkurować z innymi placówkami, zapewniając wysoką jakość usług edukacyjnych.

W wielu publikacjach pojawiają się  wzmianki o tym, iż szkoła jest niezwykle trudnym obiektem do zarządzania. Wynika to między innymi z faktu, iż na wielu poziomach jej funkcjonowania przeważa czynnik ludzki. A ten, jak wiadomo, jest nieprzewidywalny. Opinia o szkole w dużej mierze wynika z doświadczeń uczniów, rodziców, nauczycieli. To, jakie każdy z nas jako uczeń, rodzic, nauczyciel wyniósł wspomnienia ze szkoły, ma wpływ na to,  jak będziemy się o niej wypowiadać i jaki stworzymy wizerunek danej szkoły. Co zrobić więc, by bagaż doświadczeń i wspomnień każdego absolwenta był taki, jakiego oczekuje szkoła? Jak kierować szkołą, by osiągnąć zamierzone cele? Jak  zarządzać szkołą, by mogła ona funkcjonować w zmieniających się warunkach politycznych, społecznych, gospodarczych i być konkurencyjna wobec innych placówek? Jaką rolę ma w niej do odegrania dyrektor?

Zagadnienie koncepcji kierowania szkołą wydało mi się interesujące z racji wielu elementów składowych, mających wpływ na funkcjonowanie szkoły, o których często się zapomina, bądź nie poświęca im wystarczająco dużo miejsca i czasu. W dalszej części pracy postaram się znaleźć odpowiedzi na postawione wyżej  pytania. Spróbuję także dowieść, że stworzenie własnej koncepcji kierowania szkołą jest konieczne do właściwego i skutecznego zarządzania nią.

Ewa Waszkiewicz


[1] Lechosław Gawrecki, Kompetencje menedżera oświaty, Poznań 2003, s. 26.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *