Jedziemy na wycieczkę! Część 2

Dobrze przygotowane i zrealizowane wycieczki kumulują zadania edukacyjne w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania. Przyczyniają się również do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

ZADANIA DYREKTORA

 • W każdym przypadku dyrektor przedszkola, szkoły czy placówki  przed wyrażeniem zgody na organizację wycieczki lub imprezy turystycznej musi upewnić się, że organizacja, program i planowany przebieg zajęć dostosowane są do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, a także przygotowania i umiejętności specjalistycznych (art.5 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).
 • Wyznacza spośród kadry pedagogicznej kierownika wycieczki szkolnej lub inną osobę pełnoletnią, zgodnie z wymogami rozrządzenia w tym zakresie.
 • Przy organizacji każdej imprezy lub wycieczki jej kierownik zobowiązany jest do przedłożenia do zatwierdzenia dyrektorowi karty wycieczki.
 • Zatwierdza kartę wycieczki i harmonogram, w tym program na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia,

opracowany przez kierownika wycieczki szkolnej.

 • Zatwierdza listę uczniów biorących udział w wycieczce.
 • Zawiadamia o organizowanej wycieczce zagranicznej organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący szkołę
 • Prowadzi dokumentację merytoryczną i finansową dotyczącą wycieczek/imprez szkolnych i udostępnia ją instytucjom nadzorującym szkołę.
 • Czuwa nad realizacją planowanych wycieczek szkolnych zgodnie z określoną procedurą.
 • Sprawuje nadzór, w tym weryfikuje realizację zadań wyznaczonych kierownikowi wycieczki szkolnej przez przedmiotowe rozporządzenia.

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ , W TYM ZAGRANICZNEJ:

 • Ustala bazę noclegową dla uczestników wycieczki uwzględniając bazę szkolnych schronisk młodzieżowych
 • Ubezpiecza uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków i od kosztów leczenia
 • Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy
 • Sporządza listę uczestników
 • Uzyskuje zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce
 • Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim uczestników
 • Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie
 • Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia

warunki do ich przestrzegania

 • Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy
 • Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy
 • Organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników
 • Dokonuje podziału zadań wśród uczestników
 • Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki
 • Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu

Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI SZKOLNEJ

 • Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami
 • Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu
 • przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem
 • zasad bezpieczeństwa
 • Nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika

DOKUMENTACJA WYCIECZEK SZKONYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Obejmuje:

 • Kartę wycieczki, program i harmonogram, który zatwierdza dyrektor szkoły (wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia).
 • Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę powinien być

dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 • Listę uczestników podpisaną przez dyrektora.
 • Kalkulację planowanych kosztów wycieczki.
 • Zgody rodziców / prawnych opiekunów w przypadku gdy uczniowie są niepełnoletni (na piśmie)
 • Potwierdzenie, iż uczniowie zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (polisa ubezpieczeniowa).
 • Regulamin wycieczki (wynikający ze specyfiki wycieczki, uwzględniający zasady bezpieczeństwa) opracowany przez kierownik wycieczki, z którym zapoznaje się wszystkich uczestników przed wyjazdem na wycieczkę.
 • Umowa pomiędzy dyrektorem szkoły a podmiotem zapewniającym zakwaterowanie, wyżywienie, realizację niektórych punktów programu oraz opiekę medyczną, a często transport uczniów i ich opiekunów.
 • Sprawozdanie merytoryczne (potwierdzające realizację programu wyjazdu wg wymagań ustalonych przez dyrektora).
 • Protokoły przeprowadzonych zawodów, konkursów.
 • Dokumentacja powypadkowa (zgodnie z rozdziałem czwartym rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
 • Sprawozdanie finansowe (rozliczenie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczek lub imprez, wydatki programowe ).
 • Zadania wyznaczone dla opiekunów wycieczek.

FINANSOWANIE WYCIECZKI

 • Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników , środków Rady Rodziców lub innych źródeł:
 • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego
 • ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne .
 • Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.
 • Jeżeli wycieczka prowadzona jest przez uprawionego przewodnika to w koszta wycieczki należy wliczyć jego wynagrodzenie.

BEZPIECZEŃSTWO

            Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków . Ubezpieczeniu tym objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego ubezpieczenia grupowego .
     Na okres przebywania na wycieczce , organizator może wykupić także (na prośbę uczestników) dodatkowa polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania.
     W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą. 
     W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. W związku z tym, lista uczestników wycieczki powinna być skonsultowana z lekarzem lub pielęgniarką szkolną i pisemnie zatwierdzona.

Przy organizacji wycieczek należy przestrzegać zasad ustalania ilości opiekunów :

 • wycieczki autokarowe – 1 opiekun na 15 uczniów
 • wycieczki przedmiotowe w miejscu , które jest siedzibą szkoły – 1 opiekun na 30 uczniów
 • wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego – 1 opiekun na 15 uczniów
 • wycieczki piesze organizowane na terenach Parków Narodowych oraz na szlakach turystycznych leżących powyżej 1000 m npm – 1 opiekun na 10 uczniów + górski przewodnik turystyczny ( uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia )
 • wycieczki innymi środkami lokomocji – przejazdy kolejowe – 1 nauczyciel na 9 uczniów
 • wycieczki rowerowe – 1 opiekun na 7 uczniów (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia + karta rowerowa)
 • wycieczki wysokogórskie – 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik turystyczny (uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia )

     Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować o nich uczestników wycieczki.
     Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez uczestników wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni:

SZCZEGÓŁOWO, WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W GÓRACH , PŁYWAJĄCYCH , KAPIĄCYCH SIĘ I UPRAWIAJĄCYCH SPORTY WODNE OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 6 MAJA 1997 ROKU ( DZ. U. NR 57 POZ. 358 ) 

 • Opiekun grupy obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego!!!!
 • Przepisy zabraniają prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

  W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA – UCZEŃ ( UCZNIOWIE ) POZOSTAJĄ BEZWZGLĘDNIE W MIEJSCU ZAGINIĘCIA

  • Miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców
  • Szlak turystyczny – uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko ( miejsce ), zawiadamiamy GOPR, dyrektora szkoły, rodziców

ZOBOWIĄZANIE / wzór
     Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki , co potwierdzam własnym podpisem.

Lp

     Nazwisko i Imię ucznia     

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki  /  podpis

 

 

                                                                                   Bożena Brzozowska

Wykorzystałam:

 • red, C. Jastrzębski, Na szlaku świętokrzyskiej przygody, Jedność, Kielce, 2008
 • zasoby sieci Internet

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *