KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY – dokumentacja na konkurs

Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należy przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie wymagań stawianym osobom zajmującym stanowiska oraz z rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Przede wszystkim należy:
– złożyć wymaganą przepisami prawa i zawartą w ogłoszeniu o konkursie dokumentację (oświadczenia, życiorys, niezbędne zaświadczenia, kopie dokumentów kandydata poświadczających niezbędne wymagania),
– złożyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej określa szczegółowo wyżej wspomniane dokumenty. Są to:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju
publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki,
b) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz poświadczający obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, z późn. zm.4)),
j) oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) albo informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy –
w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku
nauczyciela,
l) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.7)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.8)) – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z
pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.6)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.
W przypadku oświadczeń i innych dokumentów wymaganych w rozporządzeniu należy pamiętać o podstawowej zasadzie: PODPISUJEMY KAŻDY DOKUMENT!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *