Kształcenie zawodowe w nowej perspektywie – część 2

Od wielu lat kształcenie zawodowe stanowi obszar edukacji intensywnie poszukującej rozwiązań w celu zmiany wizerunku w społeczeństwie oraz zwiększenia zainteresowania pracodawców współpracą ze szkołami.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

 Szkoły policealne

Podobnie jak w przypadku branżowej szkoły II stopnia, w projekcie proponuje się również, aby szkoła policealna funkcjonowała bez podziału na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której kształcenie, w zależności od zawodu będzie mogło być prowadzone w formie dziennej lub w formie stacjonarnej lub w formie zaocznej. Rekrutacja będzie analogiczna do obecnej rekrutacji do szkół policealnych dla dorosłych. Do szkoły policealnej przyjmowane są osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, zatem biorąc pod uwagę, że nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 4 lata, a na osiągnięcie wykształcenia średniego branżowego potrzeba 6 lat, do szkoły policealnej będą przyjmowane osoby pełnoletnie (lub takie, które ukończą 18 lat w roku, w którym przyjmowane są do szkoły).

Klasyfikowanie i promowanie będzie analogiczne jak w przypadku obecnego klasyfikowania i promowania w szkołach policealnych dla dorosłych (art. 44z i 44za ustawy o systemie oświaty).

Co do zasady w szkole policealnej będzie prowadzone kształcenie w tych zawodach, które w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie będą przypisane do kształcenia w technikum. Wyjątki zostaną określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zgodnie z projektem, szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe powinny tak organizować proces nauczania , by była możliwa korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego z koniecznością kształcenia kompetencji kluczowych.

Kompetencje uniwersalne jakie szkoła powinna kształtować w całym procesie kształcenia  definiowane są w Europejskich Ramach Odniesienia jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach odniesienia ustanowiono 8 kompetencji kluczowych:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym;

2. porozumiewanie się w językach obcych;

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne;

4. kompetencje informatyczne;

5. umiejętność uczenia się;

6. kompetencje społeczne i obywatelskie;

7. inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz

8. świadomość i ekspresja kulturalna.

 W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania tego zawodu.

Konstrukcja programu nie kończy się na ustaleniu wymagań. Trzeba jeszcze opracować uzupełniające składniki programu. Mogą być one oryginalne lub wybrane spośród ogólnie dostępnych. A zatem zalecamy lub opracowujemy metody nauczania, kontroli i oceny, formy organizacyjne pracy uczniów, środki dydaktyczne, testy osiągnięć uczniów, podręczniki dla uczniów, dla nauczycieli, wykazy literatury przedmiotowej i dydaktycznej dla nauczycieli, wykazy literatury uzupełniającej dla młodzieży.

Ciąg dalszy za tydzień.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *