Kto i w jakim trybie powierza stanowisko dyrektora szkoły przy zakładzie poprawczym?

Jeżeli dyrektorem szkoły jest dyrektor zakładu to zgodnie z §18. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z dnia 26 października 2001 r.) dyrektorem zakładu może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne i 5 lat stażu pracy pedagogicznej, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym. Kandydata na dyrektora zakładu wyłania się w drodze konkursu; konkurs ogłasza prezesa sądu okręgowego, właściwego dla danego zakładu z uwagi na lokalizację. Stanowisko dyrektora zakładu, w tym dyrektora szkoły powierza Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa właściwego sądu okręgowego.