KTO MOŻE ZASTĄPIĆ NIEOBECNEGO DYREKTORA? – WYROK WSA

Artykuł 68 ust. 9 ustawy - Prawo oświatowe wskazuje, że w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *