Kto może zostać kierownikiem lub wychowawcą kolonii?

Powierzamy im swoje dzieci i wierzymy, że pod ich opieką są bezpieczne. Jakie są wymagania względem osób, które odpowiadają za nasze latorośle?

Zagadnienie regulują § 11 i 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r., Nr 12 poz. 67 z zm. – dalej rozporządzenie)

Kierować placówką wypoczynku może:
• nauczyciel
• czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza
• inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej
gdy posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku, zgodnych z programem stanowiących załącznik do rozporządzenia. Z wymogu tego zwolnione są osoby zajmujące stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/836087,kto-moze-zostac-kierownikiem-lub-wychowawca-kolonii.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *