Kto rozdziela środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli?

Brak jest przepisów zarówno w ustawie z 1982 r. - Karta Nauczyciela, jak i ustawie o samorządzie gminnym upoważniających wójta, burmistrza czy teżprezydenta miasta jako organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, do podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na środki pozostające do dyspozycji organu prowadzącego i dyrektora szkoły (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2014 r. II SA/Go 584/14).

Zgodnie z art. 70a ust. 1ustawy Karta Nauczyciela w budżecie organów prowadzących szkoły wyodrębnia sięśrodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie natomiast z ust. 2powołanego artykułu przepis ust. 1nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast przepis art. 91dustawy Karta Nauczyciela określa który organ jednostki samorządu terytorialnego wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w poszczególnych przepisach ww. ustawy.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/28428-kto-rozdziela-rodki-na-doskonalenie-zawodowe-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *