Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Cz. II

Jeśli chcemy prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, musimy spełnić szereg warunków. Marek Chęciński podpowiada – jakich.

Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, czy Rozporządzenie z 23 grudnia 20011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje, że dana kwalifikacja może być prowadzona w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Nie wszystkie kwalifikacje mogą być kształcone w takiej formie. Pamiętajmy, że liczba słuchaczy na takim kursie musi wynosić co najmniej 20 osób (dotyczy to szkół, placówek i ośrodków  publicznych), po trzecie minimalna liczba godzin kształcenia na zawodowym kursie kwalifikacyjnym musi być równa minimalnej liczbie godzin, określonej w podstawie programowej dla danej kwalifikacji, dla kursów realizowanych w formie stacjonarnej lub 65% minimalnej liczby godzin, wynikającej z podstawy programowej dla kursów realizowanej w formie zaocznej.

Forma stacjonarna musi odbywać się co najmniej przez trzy dni w tygodniu, natomiast forma zaoczna co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni. Ponadto kwalifikacyjny kurs zawodowy może być prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pod warunkiem, że organizator zapewni dostęp do odpowiedniego oprogramowania i materiałów dydaktycznych, które umożliwią właściwe przygotowanie i interakcję uczestników kursu z prowadzącymi zajęcia oraz kontrolę postępów w nauce, weryfikację wiedzy i umiejętności słuchaczy. Należy jednak zaznaczyć, że kształcenie praktyczne określone w podstawie programowej nie może być prowadzone w formie e-lerningu.

Ponadto organizator kwalifikacyjnego kursu zawodowego musi zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone w Karcie Nauczyciela, odpowiednie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne, także dla osób niepełnosprawnych oraz właściwy nadzór służący zapewnieniu odpowiedniego poziomu kształcenia na kursie.

Do kompetencji organizatorów kursów kwalifikacyjnych należy ustalenie daty rozpoczęcia i zakończenia kursu, nie musi się on zaczynać wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i nie musi mieć przerwy w czasie np. ferii zimowych. Należy jednak wziąć pod uwagę terminy ewentualnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, aby absolwent takiego kursu mógł w stosownym czasie przystąpić do takiego egzaminu.

Podmiot, który prowadzi kurs, musi w terminie 14 dni od rozpoczęcia kursu poinformować o tym właściwą dla miejsca prowadzenia kursu Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  Aby  absolwent mógł przystąpić do egzaminu, musi otrzymać stosowne zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie konkretnej kwalifikacji, którego wzór zawiera Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ważną sprawą jest też dokumentacja, którą należy prowadzić przy realizacji kursu kwalifikacyjnego. Jest ona określona w § 21 Rozporządzenia z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i obejmuje:

– program nauczania,

– dziennik zajęć,

– protokoły przeprowadzonego zaliczenia kursu,

– ewidencję wydanych zaświadczeń ukończenia kursu.

Szkoły publiczne i placówki, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, otrzymują dotację na sfinansowanie takiego kursu z subwencji oświatowej, pod warunkiem zgłoszenia kursu i wykazaniu liczby słuchaczy w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok naliczenia subwencji.

Jeżeli organizatorem kursu jest szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną albo szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, to otrzyma ona dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej kwalifikacji, ale tylko wtedy, gdy zgłosi planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji oraz udokumentuje zdanie tego egzaminu przez słuchaczy kursu nie później niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Wysokość takiej dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie kursów organizowanych przez pozostałe podmioty może odbywać się tylko przez:

– opłaty wnoszone przez uczestników kursu,

– opłaty przez pracodawców, którzy zlecają takie kursy,

– środki pochodzące z Funduszu Pracy lub programów i funduszy europejskich.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *