Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) wprowadziło 8 obszarów kształcenia do których przypisano nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nazwy kwalifikacji w poszczególnych zawodach oraz między innymi możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w tych zawodach.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy według ustawy o systemie oświaty to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie tej kwalifikacji.

Dla kogo przewidziane są takie kursy?

Otóż dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat, a chcą uzupełnić swoją wiedzę, wykształcenie, zdobyć nowe umiejętności czy zawód w formach pozaszkolnych. Czyli tak naprawdę dla absolwentów:

– szkół podstawowych starego typu (7 lub 8 klasowych), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, czy liceów dla dorosłych,

– dorosłych, którzy są bezrobotni lub chcą uzyskać umiejętności, które były nieosiągalne w starym systemie kształcenia,

– osób, które planują karierę zawodową w innym niż wyuczonym zawodzie,

– absolwentów studiów wyższych, którzy nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie.

Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich.

Kursy takie mogą być organizowane przez:

– szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne, mające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe, ale tylko w zakresie zawodów, w których kształcą,

– publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

– instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, które są wymienione w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

– podmioty prowadzące działalność oświatową, o których mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Publiczne szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego finansują swoje kursy ze środków subwencji oświatowej pod warunkiem wykazania takiego kursu oraz liczby słuchaczy w Systemie Informacji Oświatowej, mogą również prowadzić takie kursy na zlecenia pracodawców lub Powiatowych Urzędów Pracy.

Szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, szkoły niepubliczne, posiadające uprawnienia szkół publicznych, mogą otrzymać dotację za kurs ze środków budżetowych, ale tylko na słuchaczy, którzy zostali zgłoszeni w odpowiednim terminie do SIO, a jednocześnie zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i udokumentowali to w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przez OKE.
Podmioty inne niż publiczne szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować swoje kursy poprzez:

– opłaty wnoszone przez słuchaczy kursu,

– opłaty wnoszone przez pracodawców w przypadku, gdy są one organizowane na ich zamówienie,

– środki pochodzące z Funduszu Pracy, Europejskich Funduszy Społecznych czy innych programów Unii Europejskiej.

Co dają kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Są alternatywą dla zdobycia wykształcenia zawodowego w szybkim i dogodnym czasie, pozwalają poszerzyć swoje wykształcenie o wiele dowolnych specjalizacji zawodowych, czyli kwalifikacji zarówno w swoim zawodzie, zawodach pokrewnych jak i zupełnie odmiennych. Można też dzięki nim podwyższyć swoje wykształcenie, czyli uzyskać tytuł technika, po spełnieniu również warunku zdobycia wykształcenia średniego.

Na dzisiejszym zmieniającym się rynku pracy kursy takie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób poszukujących pracy, jak i firm poszukujących pracowników. Podwyższenie swojego lub zdobycie innego wykształcenia wydaje się teraz o wiele prostsze, ale możliwe jest przede wszystkim wybranie różnych wariantów zdobycia określonego zawodu, czy poziomu wykształcenia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *