Łączenie szkół – kurator nie może działać arbitralnie

Artykuł 62 ust. 5b ustawy o systemie oświaty reguluje akt nadzoru merytorycznego, stanowiąc dopuszczalność ingerencji w samodzielność prawną gminy.

Przesądza to, że opinia kuratora oświaty musi spełniać warunki ustrojowe dopuszczalności tej ingerencji przez szczegółowe wyprowadzenie, że zamierzona działalność gminy jest sprzeczna z prawem (źrodło: wyrok NSA z 9 kwietnia 2014 r. sygn. I OSK 105/14).

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *