Na czym polega podporządkowanie pracownika pracodawcy?

W ramach stosunku pracy, stosownie do art. 22 § 1 Kodeksu pracy, pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.
W ramach stosunku pracy pracownik jest podporządkowany pracodawcy co do sposobu, miejsca i czasu wykonywania pracy. Podporządkowanie to nie ma oczywiście charakteru absolutnego. Zgodnie z art. 100§ 1 Kp pracownik ma obowiązek wykonywać tylko te polecenia, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z umową o pracę lub przepisami prawa. Odmowa wykonania, które nie jest zgodne z rodzajem umówionej pracy jest prawem pracownika, a nawet obowiązkiem, jeśli wykonanie polecenia prowadziłoby do wykroczenia lub popełnienia przestępstwa. Przykładem przepisów, które reglamentują zakres wydawania poleceń pracownikowi są art. 42 § 4 i art. 81 § 3 Kp określające granicę jednostronnej, czasowej zmiany umówionej pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *