Nadchodzą zmiany w systemie pomocy psychologiczno pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmianę przepisów regulujących kwestię organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 4 grudnia ubiegłego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach lub placówkach.

Co się zmienia?
1) Znikają Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Plany Działań Wspierających. Zamiast tego nauczyciele i specjaliści będą przygotowywać programy dla zajęć rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych. Podobne programy będą tworzyć także specjaliści prowadzący zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dokumentowanie udzielania pomocy będzie odbywało się na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Przyjrzyjmy się paragrafowi 10 tego rozporządzenia, naświetlającego tę kwestię:

§ 10. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2. Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w szkołach dla dorosłych.

2) Inicjatywa, z której udzielana będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna, będzie przysługiwała także kuratorowi sądowemu.

3) Pojawiła się także dodatkowa forma pracy z uczniem określana jako „bieżąca praca z uczniem”.

4) Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przedszkolu lub placówki odpowiada dyrektor szkoły.

5) Udzielanie pomocy poszczególnemu uczniowi koordynuje wychowawca klasy.

6) Z rozporządzenia znika pojęcie „zespołu”, to wychowawca mając na uwadze potrzeby ucznia będzie, planując pomoc uczniowi, współpracował z innymi nauczycielami lub specjalistami.

7) Prawodawca wprowadza także zakres obowiązków dla terapeuty pedagogicznego, z czego wynika, że szkoła w miarę własnych możliwości kadrowych i finansowych powinna zadbać o obecność terapeuty pedagogicznego w szkole.

Istota zmian
Ministerstwo Edukacji Narodowej rezygnuje z konieczności stosowania się do skomplikowanych procedur i tworzenia odrębnej dokumentacji dla ucznia objętego systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, większy nacisk kładzie jednak na samą pracę z uczniem w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, czy specjalistycznych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *