Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Moja wizja rozwoju szkoły oparta jest na dobrej znajomości placówki i jej specyfiki. Dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej realizować cele we wszystkich aspektach funkcjonowania szkoły.

Funkcja dyrektora szkoły nie jest dla mnie celem samym w sobie. Przyczyny pełnienia funkcji zastępcy dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach mają nie tylko charakter osobisty, ale także prospołeczny.

Zasady funkcjonowania szkoły znam dobrze, gdyż od 17 lat jestem nauczycielem a od roku zastępcą dyrektora tejże szkoły.  Dlatego też jestem z tą szkołą i regionem związany zawodowo i emocjonalnie. Znam dobrze problemy,
potrzeby szkoły i środowiska lokalnego. Chciałbym dalej służyć uczniom, nauczycielom i rodzicom swoją pracą, wiedzą, umiejętnościami i możliwościami organizacyjnymi.

Mam bogate doświadczenie zawodowe, a w swojej dotychczasowej pracy wykazałem się zdolnościami organizatorskimi, kreatywnością i odpowiedzialnością czego dowodzi przebieg mojej pracy zawodowej. Jestem osobą bezkonfliktową, preferuję dialog i kompromis jako metody rozwiązywania problemów.

Moja wizja rozwoju szkoły oparta jest na dobrej znajomości placówki i jej specyfiki. Znam jej mocne i słabe strony. Postaram się podtrzymywać tradycje szkoły i wprowadzać wspólnie z dyrektorem głównym zmiany. Dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej realizować cele we wszystkich aspektach funkcjonowania szkoły. Moja współpraca z dyrektorem szkoły oparta jest na partnerskich układach, gdzie przemyślane decyzję podejmujemy wspólnie.

W skład ZSO w Boguszycach wchodzi: Stowarzyszenie „Infans” prowadzące przedszkolaki, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.  Jest to największa placówka w prężnie rozwijającej się Gminie Rawa Mazowiecka. Szkoła w bieżącym roku naucza 260 uczniów. Szkoła zyskała nowy budynek w 1996 roku, a została rozbudowana w roku 2013 o nowe skrzydło z salami dydaktycznymi i węzłem sanitarnym. Ze względu na istniejące prawo budowlane zajęcia dydaktyczne nie mogą odbywać się w pomieszczeniach podpiwniczenia, gdzie mamy część sal lekcyjnych. Planowana jest rozbudowa w latach 2017-2018 o kolejne skrzydło, w którym będzie znajdowało się przedszkole i część klas edukacji wczesnoszkolnej. Większość pracowni jest wyposażona już w nowy sprzęt multimedialny. Kolejnym naszym celem będzie modernizacja płyt boisk  szkolnych,  gdyż obecne nie spełniają  warunków bezpieczeństwa. Baza dydaktyczna nie może ograniczać się tylko do budynku szkoły.  Żyjemy w epoce multimedialnej, dlatego też chcemy, aby nauczyciele klas młodszych przeprowadzali część zajęć przy użyciu sprzętu komputerowego, odpowiadając w ten sposób na oczekiwania dzieci. Będziemy dążyć do wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej oraz założenia łącza Internetu szerokopasmowego. W miarę możliwości chcemy uzupełniać i poszerzać zasoby szkoły o nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy.

ZADANIA DYREKTORA ZWIĄZANE Z NADZOREM PEDAGOGICZNYM:

Dyrektor:

● przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

● kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół,

● wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

– organizowanie szkoleń i narad,

– motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

– przedstawienie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.

W celu realizacji w/w zadań dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.

Dyrektor szkoły  opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Można go modyfikować jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Decyzję o modyfikacji podejmuje dyrektor szkoły. 

Plan nadzoru zawiera:

  • przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
  • tematykę kontroli planowanych w poszczególnych szkołach i placówkach;
  • zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

Mariusz Bazylak vel Bazelak – uczestnik Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *