Nadzór pedagogiczny i wymagania wobec szkół i placówek

Od 1 września obowiązuje Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zadania i formy nadzoru pozostają bez zmian, pojawiają się jednak pewne nowe elementy.

Od 1 września 2017r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658). Zadania i formy nadzoru pozostają bez zmian w porównaniu z przepisami wcześniejszymi.

 Pojawiają się jednak pewne nowe elementy. Dyrektor ma obowiązek monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej szkoły i placówki. Tym samym monitorowanie uzyskało status formy nadzoru pedagogicznego. Monitorowanie powinno się zakończyć analizą pozyskanych informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki. Analizę wymienionych informacji należy wykorzystać w dalszej bieżącej pracy szkoły lub w kolejnym roku szkolnym. Dyrektor przygotowuje również plan obserwacji zajęć edukacyjnych.

Zmianie uległ  także charakter ewaluacji zewnętrznej. Otóż będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę, mający na celu jedynie badanie a nie ocenę realizacji wymagań nakładanych na szkołę i placówkę zgodnie z Prawem oświatowym, a nie ocenę ich wykonania.

Rozporządzenie precyzuje pojęcia:

  • ewaluacja zewnętrzna – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;  
  • ewaluacja wewnętrzna – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub placówki;
  • ewaluacja całościowa – należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich wymagań w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 1611)
  • ewaluacja  problemowa  –  należy  przez  to  rozumieć ewaluację  zewnętrzną przeprowadzaną  w zakresie  wybranych wymagań, o których mowa w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Na ewaluację zewnętrzną składają się następujące działania:

  • zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
  • opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
  • przygotowanie raportu z ewaluacji, który zawiera:

1)  wyniki ewaluacji obejmujące opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;

2)  wnioski z ewaluacji.

Ewaluację zewnętrzną  przeprowadza  zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Dyrektor  szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę otrzymują zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej co najmniej 30 dni przed jej planowanym rozpoczęciem. Zawiadomienie zawiera  jej termin i zakres.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie ewaluacji zewnętrznej w terminie określonym w zawiadomieniu może się ona rozpocząć  w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego  w zawiadomieniu.  Organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  niezwłocznie  zawiadamia  dyrektora  szkoły  lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zmianie terminu ewaluacji zewnętrznej. 

Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem dyrektora,  nauczycieli  i osób  niebędących  nauczycielami,  które  realizują  zadania  statutowe  szkoły  lub  placówki  –  zakres i harmonogram ewaluacji.

Zakłada się, że przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.

Czynności  ewaluacji  zewnętrznej  przeprowadzane  w szkole  lub  placówce  nie  powinny  trwać  dłużej  niż  5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Jeżeli ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w tym  terminie, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni w ciągu kolejnych trzech tygodni.

 Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej:

1)  uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej ramach czynności;

2)  uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;

3)  dokumentują czynności ewaluacji.

 Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele  organizacji  i instytucji  współpracujących  ze  szkołą  lub  placówką,  są  wybierane  przez  zespół  lub  osobę wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji.

 Zespół  lub  osoba,  którzy  przeprowadzają  ewaluację  zewnętrzną,  przed  sporządzeniem  raportu  z ewaluacji, przedstawiają  wyniki  i wstępne  wnioski  z ewaluacji  na  zebraniu  rady  pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację zewnętrzną w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji. W przypadku przerwania ewaluacji zewnętrznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne powiadomienie o przerwaniu ewaluacji zewnętrznej i jego przyczynach.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *