Zmiany w prawie oświatowym

Dziś pierwszy artykuł w cyklu prezentującym zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2017/18. Zapraszamy do lektury przez kolejne trzy tygodnie!

Nowe przepisy prawa oświatowego przypominają szkołom i placówkom o zapewnieniu wysokiej jakości swojej pracy. Nadal jest to priorytetowe zadanie dyrektora i nauczycieli. Warto zwrócić uwagę, na zapisy art.  44.ustawy prawo oświatowe.
„Art. 44.1.  Szkoły  i placówki  podejmują niezbędne  działania  w celu  tworzenia  optymalnych  warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2)  organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3)  tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów;

4)  współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5)  zarządzania szkołą lub placówką.”

Szkoły i placówki tworząc roczny plan pracy, plany poszczególnych zespołów, opracowując programy własne, innowacyjne, programy zajęć dodatkowych powinny uwzględniać zadania, które podniosą jakość ich pracy i przyczynią się do wysokich efektów we wszystkich jej obszarach. Warto przeprowadzić dyskusję w radzie pedagogicznej na temat  mocnych i słabych stron pracy szkoły/placówki i podjąć niezbędne działania. Może włączyć zewnętrzne instytucje i organizacje, które uatrakcyjnią zajęcia prowadzone dla uczniów, wprowadzić ciekawe metody pracy, programy rozwijające kreatywność uczniów, włączyć rodziców do współpracy.
W tworzeniu warunków do osiągnięcia wysokich standardów w pracy z uczniami pomogą kierunki nakreślone w nowym rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. W rozporządzeniu w sprawie wymagań dla szkół i placówek nowe wytyczne zostały sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na ukierunkowanie działań i umożliwiający prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami placówek. Przedstawiono dziewięć  wymagań na nowy rok szkolny. Warto zauważyć, że nie będzie dotychczasowych poziomów wymagań. W  nowym rozporządzeniu zrezygnowano z podziału charakterystyk wymagań na poziomy podstawowy i wysoki, zapisując niezbędne działania szkół i placówek w jednej spójnej charakterystyce każdego z wymagań. Wymagania dotyczące prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych zostały opisane w taki sposób, aby szkoły i placówki mogły je realizować w zakresie rzeczywistych, aktualnych problemów. Realizacja zadań zawartych w rozporządzeniu jest obok podstawy programowej drugim ważnym zadaniem szkoły/placówki. Tak jak dotychczas spełnianie przez szkoły i placówki wymagań będzie badane w trybie nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji. 

Zalety nowego rozporządzenia:

  • Zmiany dotyczą określenia w rozporządzeniu wymagań wobec szkół i placówek, polegających na odstąpieniu od ich opisu na poziomie podstawowym i wysokim,
  • Zmiany spowodują, że wyniki ewaluacji nie będą służyły do tworzenia rankingów,
  • Ważną zmianą będzie odstąpienie w przypadku niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym wymagań dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych – od sankcji w postaci przeprowadzenia w szkole lub placówce przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny ponownego badania spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki wyników nadzoru pedagogicznego,
  • Przewidziano  ograniczenie zakresu ewaluacji zewnętrznych problemowych do dwóch wskazanych przez MEN w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz zmniejszenie liczby pytań w narzędziach badawczych wykorzystywanych w badaniach ewaluacyjnych.
  • Zmiany mają też polegać na ograniczeniu ewaluacji zewnętrznych całościowych.
  • Zmianie ulec ma również kształt raportów z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych przekazywanych dyrektorom (ich treść ma ulec poprawie i skróceniu do 10 stron  – przy ewaluacjach problemowych w zakresie dwóch wymagań). 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *