Nagła ewakuacja szkoły

Wojna w Ukrainie coraz częściej nakłania do dyskusji na temat bezpieczeństwa w szkołach oraz każe przemyśleć, jak zareagować właściwie na wypadek wystąpienia skrajnego zagrożenia. Jak dokonać np. bezpiecznej ewakuacji szkoły?

Wojna w Ukrainie coraz częściej nakłania do dyskusji na temat bezpieczeństwa w szkołach oraz każe przemyśleć, jak zareagować właściwie na wypadek wystąpienia skrajnego zagrożenia. Jak dokonać np. bezpiecznej ewakuacji szkoły?

O ewakuacji zawsze decyduje dyrektor. Po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz po rozpoznaniu sytuacji podejmuje on decyzję o zawiadomieniu odpowiednich służb i ogłasza alarm.

 

W sytuacji braku prądu sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego, z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby upoważnione. Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.

Zazwyczaj w takich sytuacjach niezbędne staje się wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną.

Procedura wezwania służb powinna być realizowana następująco:

  • Wybranie numeru odpowiednich służb:

• policja 997;

• straż pożarna 998;

• pogotowie ratunkowe 999;

• europejski telefon alarmowy (obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej)

112;

• pogotowie energetyczne 991;

• pogotowie gazowe 992;

• pogotowie ciepłownicze 993;

• pogotowie wodno-kanalizacyjne 994;

• wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego 987;

• infolinia policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.

  • Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podanie następujących informacji:

• rodzaj stwierdzonego zagrożenia;

• nazwa i adres szkoły;

• imię i nazwisko oraz pełniona funkcja;

• telefon kontaktowy;

• zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie.

  • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.

 

Od tego momentu wszystkie działania będą miały na celu doprowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku (dlatego tak ważne jest, aby każdy nauczyciel dokładnie wiedział, ilu uczniów ma pod swoją opieką). Wszyscy powinni bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w danym momencie mają zajęcia.

Akcją nie może kierować wiele osób, by nie doprowadzić do dezorientacji i wybuchu

Paniki, a o tę bardzo łatwo w sytuacji skrajnego zagrożenia. Osoba, która wydaje polecenia musi być pewna tego, co robi i zdecydowana w działaniu.

Nauczyciel decyduje o możliwej najkrótszej drodze ewakuacji z budynku – ćwiczy się to wielokrotnie podczas symulacji. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy poruszać się po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych.

Nauczyciele i uczniowie, którzy znajdują  na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie z niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki.

Zbiórka na placu alarmowym służy ponownemu sprawdzeniu obecności uczniów i ustaleniu liczby osób nieobecnych – na tej podstawie służby oszacują, czy ktoś został w budynku i należy niezwłocznie rozpocząć jego poszukiwania. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej.

 

Najważniejsze zasady, o których powinien pamiętać każdy uczeń na wypadek alarmu:

1. Słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela.

2. Zachowaj spokój.

3. Po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą na miejsce zbiórki drogą wskazywaną przez

nauczyciela.

4. Pomagaj osobom słabszym.

5. Nie lekceważ zagrożenia nawet wówczas, gdy nie jest ono bezpośrednie

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *