Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Zagadnienie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela reguluje art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674). Przepis ten ma zastosowanie jedynie do nauczycieli w pełni objętych zakresem KN.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Karty Nauczyciela za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową wysokości:
1) za 20 lat pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2) za 25 lat pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3) za 30 lat pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4) za 35 lat pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5) za 40 lat pracy – 250 % wynagrodzenia miesięcznego.
       W celu uregulowania zasad ustalania okresu pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz obliczania nagrody, wydane zostało na podstawie art. 47 ust. 2 KN rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418).

Okres pracy
Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  Oznacza to, że wliczeniu do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej podlegają okresy pracy oparte wyłącznie na stosunku pracy, czyli na: umowie o pracę, spółdzielczej umowie o pracę, powołaniu, mianowaniu, wyborze. Okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz okresy świadczenia pracy na podstawie wszelkich rodzaju umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) nie podlegają zaliczeniu.
 Należy pamiętać, że nie jest konieczne, aby przez cały wymagany okres być zatrudnionym w charakterze nauczyciela, wliczeniu podlega także inny charakter pracy. Oczywiście w  dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody, zatrudnienie w charakterze nauczyciela staje się warunkiem koniecznym do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Wysokość nagrody jubileuszowej
Na podstawie § 3. 1. rozporządzenia z 2001 r. podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.  Co oznacza ten przepis, najlepiej zilustrują hipotetyczne sytuacje.
 Zakładając, na podstawie powyższego przykładu, że nauczyciel miałby od 1 września otrzymywać wynagrodzenie niższe niż dotychczas, a mając na uwadze, że podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie miesięczne w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, byłby on bez wątpienia stratny. Jednak  zainteresowany może spać spokojnie, bo mając na uwadze przytoczoną powyżej uchwałę Sądu Najwyższego, podstawą do wyliczenia nagrody jubileuszowej będzie jego wynagrodzenie z 31 sierpnia.
A co w przypadku, gdy od 1 września nauczyciel miałby dostać podwyżkę? Wtedy powszechnie przyjęty sposób obliczania wysokości nagrody nie byłby dla niego korzystny. W takim przypadku, jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze, podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej nie będzie wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, ale wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
    Należy także pamiętać, że w myśl § 3. 3. rozporządzenia z 2001 r. nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.  
     Przedstawione powyżej zagadnienia związane z nagrodą jubileuszową dla nauczycieli nie zawsze były czytelne dla zainteresowanych. Jestem przekonany, że ten artykuł da odpowiedź na podstawowe pytania i sprawi, że otrzymanie satysfakcjonującej nagrody jubileuszowej za długotrwałą pracę nie będzie nadzwyczajnym wyczynem.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *