O dodatku za wysługę lat

Na mocy obowiązujących przepisów, nauczycielom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę – dodatek za wysługę lat. Instytucję dodatku za wysługę lat reguluje art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674).

Pierwszy taki dodatek nauczyciel otrzyma po przepracowaniu czterech lat i w związku z tym będzie on uprawniony do otrzymania dodatku za wysługę lat już w pierwszym miesiącu rozpoczynającym czwarty rok pracy. W takiej sytuacji wysokość dodatku wyniesie 3% wynagrodzenia zasadniczego.

Za każdy kolejny rok pracy nauczycielowi będzie przysługiwał dodatek powiększany o 1% wynagrodzenia zasadniczego. Należy jednak pamiętać, że wysokość dodatku za wysługę lat nie może przekroczyć wysokości 20%.

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowym zasadom zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat, które określa §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Przepis ten zawiera bardzo istotną regulację, która dopuszcza doliczenie do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat, okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że wliczeniu mogą podlegać przykładowo okresy pracy w zawodach innych niż nauczyciel, a nawet okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Należy mieć jednak na uwadze, że do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był zatrudniony jednocześnie.

W sytuacji, gdy nauczyciel jednocześnie pozostaje zatrudniony w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej ograniczenia.

Inaczej wygląda podliczanie okresów pracy w przypadku, gdy nauczyciel jednocześnie pracuje w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, wtedy w każdej ze szkół nauczycielowi zalicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.

W temacie dodatku za wysługę lat warto wspomnieć jeszcze o jednej sytuacji dotyczącej nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, który przeszedł do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych. W takim przypadku do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *