Nauczyciel – funkcjonariusz publiczny

Od 2007 r. nauczyciele posiadają status funkcjonariusza publicznego. Co to oznacza w praktyce? Czy przydzielona nauczycielowi ochrona obejmuje go tylko w trakcie pełnienia obowiązków służbowych? Odpowiedź znajdziecie w niniejszym artykule.

Czy poza pełnieniem obowiązków służbowych i poza czasem pracy nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego, jeżeli dojdzie do sytuacji znieważenia go w związku z wykonywanym zawodem? Jak rozumieć sformułowanie „w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”?

Artykuł 63 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela daje nauczycielom możliwość korzystania z ochrony prawnej, przynależnej funkcjonariuszom publicznym. Zapis powyższego artykułu precyzuje jednak okoliczności, w jakich taka ochrona przysługuje, czyli „podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, (…) na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ”. Stwierdzenie „podczas” nie rodzi problemów interpretacyjnych, gdyż obejmuje czynności i zadania służbowe, wykonywane w konkretnym miejscu i czasie pracy (np.: prowadzenie zajęć lekcyjnych, konsultacji z uczniami, rodzicami i inne czynności oraz zadania nałożone przez dyrektora, jako obowiązki służbowe). Trudności nastręcza natomiast rozumienie formuły „w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”. Czy nauczyciel korzysta z tej ochrony w sytuacji, kiedy jest już po pracy a zostanie znieważony dlatego, że jest nauczycielem? Warto przytoczyć tu interpretację Artura Tomasza Olszewskiego, opartą na komentarzu Oktawii Górniok, w której stwierdza, że „ochrona prawno – karna przewidziana przepisami prawa karnego przysługuje nauczycielowi zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych –  w stosunku do uczniów, rodziców uczniów oraz innych osób, jak i poza czasem pracy, o ile przestępne działanie wywodzi swe źródło z pełnionych przez nauczyciela obowiązków służbowych, czyli poza czasem pracy, ale w związku z wykonywanym przez niego zawodem.

Źródła:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Renata Marcinkowska, Artur Tomasz Olszewski, „Nauczyciel – funkcjonariusz publiczny, czyli jak walczyć z agresją w szkole”, Siedlce 2009

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *