Nauczyciel stażysta przed rozmową kwalifikacyjną

Koniec maja to czas zamknięcia stażu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, który trwa 9 miesięcy. Nauczyciel stażysta składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której przedstawi swoje sprawozdanie i odpowie na pytania członków komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

Dokonując autoewaluacji własnych działań, nauczyciel sprawdza, czy wywiązał się w pełni z zadań wynikających z zapisów Rozporządzenia MEN z dnia 1.03.2013r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, poz. 393.

Stażystę interesuje § 6 , który stanowi, co następuje:
  ,,1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
      w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
    1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
         a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
         b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
         c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
         i pracy;
    2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub
      innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu,
      oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
    3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
      w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą,
      w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
    4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
    1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel
      odbywał staż;
    2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych
      zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
    3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
      ze środowiskiem uczniów;
    4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.”

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w zakresie wymagań określonych w § 6 ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia. Warto też pamiętać, aby odpowiedzi były rzeczowe, konkretne i na temat. Nie powinny zawierać nadmiernego teoretyzowania, a raczej pokazywać umiejętności i doświadczenie nabyte w czasie stażu. Może się zdarzyć, że nauczyciel nie zrozumie pytania albo nie będzie znał na nie odpowiedzi. Wtedy można poprosić członka komisji o powtórzenie pytania i raczej podjąć próbę odpowiedzi niż z niej zrezygnować. Zawsze jest nadzieja, że może pojawi się pytanie dodatkowe, sugestia, która ułatwi, umożliwi udzielenie prawidłowej informacji.

 

Jakich pytań może się nauczyciel stażysta spodziewać?

Muszą się one mieścić w zakresie spełniania wymagań rozporządzenia:

    1. znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel
      odbywał staż, to m.in.:

 • dokumenty regulujące pracę szkoły,
 • przepisy regulujące organizowanie wycieczek, wyjść szkolnych,
 • kompetencje dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców,
 • dokumentowanie pracy rady pedagogicznej i dokumenty przez nią przygotowane,
 • kompetencje organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego,
 • prawa i obowiązki nauczyciela, dokumenty, w jakich można znaleźć ich zakres,
 • dokumenty prawa wewnątrzszkolnego: statut, program wychowawczy, program profilaktyki,
  podstawy oceniania wewnątrzszkolnego,
 • zawartość statutu szkoły,
 • wypadek w szkole, na wycieczce – procedury postępowania,
 • wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
 • podstawa programowa, program, podręcznik, planowanie dydaktyczne,
 • ścieżka awansu zawodowego w Polsce, powołanie komisji kwalifikacyjnej, co zmienia uzyskanie przez nauczyciela stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • termin zakończenia roku szkolnego, organizacja roku szkolnego,
 • podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem stażystą i kontraktowym.

  2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, to m.in.:

 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych /zdolnym, z trudnościami edukacyjnymi/,
 • kryteria oceniania przedmiotowego,
 • motywowanie uczniów,
 • sposoby monitorowania osiągnięć każdego ucznia,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczenia się nawzajem, kompetencji kluczowych,
  wykorzystanie zapisów koncepcji pracy szkoły, planu pracy do realizacji w okresie stażu.

  3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów, to m.in.:

 • sposoby diagnozowania problemów uczniów,
  techniki rozpoznawania środowiska społecznego uczniów, ich postaw i systemu wartości,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole klasowym,
 • sposoby zbierania informacji o uczniu,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć, to m.in.:

 • wprowadzanie zmian po analizie prowadzonych i obserwowanych zajęć,
 • cele, metody, formy pracy na lekcji,
 • indywidualizacja,
 • informacja zwrotna,
 • aktywizowanie uczniów,
 • nauczanie międzyprzedmiotowe,
 • struktura lekcji,
 • elementy konspektu lekcji.

 

Nauczyciel, który rzetelnie wypełnił zadania swojego planu oraz przygotował się do rozmowy kwalifikacyjnej, może być spokojny o jej pozytywny wynik.
 
Zatem powodzenia!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *