Niezapowiedziane wizytacje w placówkach samorządowych

Od 18 marca Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji, na mocy protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Rzecznik jest uprawniony m.in. do niezapowiedzianych wizytacji niektórych placówek prowadzonych również przez samorządy.

Kontrola może objąć zakłady karne, areszty śledcze jak również zakłady poprawcze, ośrodki wychowawcze czy młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Należy zaznaczyć, że niektóre ośrodki, jak domy pomocy społecznej również mogą być objęte kontrolą z uwagi na zastosowanie tak szerokich definicji.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/24713-nowa-funkcja-rzecznika-praw-obywatelskich-a-z-ni-niezapowiedziane-wizytacje

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *