Niezbędnik Dyrektora

Jak i kiedy przygotować ocenę dorobku zawodowego nauczycieli? Jak prawidłowo przeprowadzić proces rekrutacji do szkół? O tym wszystkim dowiecie się Państwo z dzisiejszej publikacji.

28 czerwca 2021 r.

Przygotowanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli awansujących.

Jeżeli nauczyciel złożył sprawozdanie do dnia 7 czerwca to do 28 czerwca dyrektor powinien ustalić ocenę dorobku zawodowego. Na przygotowanie oceny dyrektor ma 21 dni od momentu złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W przypadku wcześniejszego terminu złożenia sprawozdania procedurę oceny dorobku należy ustalić odpowiednio wcześniej – tj. z zachowaniem 21-dniowego terminu.

Pamiętajmy, że dyrektor nie może ustalić oceny dorobku zawodowego bez przedłożonego przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Proces rekrutacji do szkół

Zasady rekrutacji do szkół publicznych określają przepisy Rozdziału 6 Prawa oświatowego. W szczególności, przepisy te wskazują procedury, kryteria oraz organy przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Uwaga! Dyrektor musi pamiętać o ochronie danych osobowych w trakcie rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 – określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

 

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych – określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.

Podstawa prawna:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 154.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym

Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Obowiązkiem komisji rekrutacyjnej jest:

  • podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, zawierającej:
  • zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
  • informację o przyjętych i nieprzyjęciu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
  • informację o liczbie wolnych miejsc (jeżeli są)
  • adnotację o dniu podania do publicznej wiadomości
  • podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 Podanie list do publicznej wiadomości polega na umieszczeniu ich w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

Uwaga!

 

 Niezakwalifikowanie kandydata może wynikać z przyczyn formalnych, tj. np. kiedy złożony wniosek będzie niekompletny z powodu niedołączenia wszystkich wymaganych dokumentach.

 Kandydatem niezakwalifikowanym nie jest dziecko, które spełniło wymagania formalne, lecz uzyskało zbyt małą liczbę punktów – w takim przypadku mówi się o kandydacie nieprzyjętym.

Podstawa prawna:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – art. 158 ust. 1, ust. 3-5 w zw. z art. 161 ust. 3.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *