Niezbędnik Dyrektora II

Dziś prezentujemy drugą część nowego Niezbędnika Dyrektora, z której dowiecie się Państwo o kolejnych obowiązkach, jakie należało wypełnić przed końcem roku szkolnego 2020/2021.

A oto kilka ważnych zadań na kolejne dni ostatniego tygodnia wakacji:

23 sierpnia 2021r. (poniedziałek)

 • Pozyskanie informacji o dziecku przyjętym do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego – zwrócić się do rodziców o przekazanie informacji na temat dziecka w zakresie istotnych danych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu np.: informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, sytuacji rodzinnej i bytowej oraz rozwoju psychofizycznym dziecka.
  24 sierpnia 2021r. (wtorek)
 • Poprawkowe egzaminy maturalne (część pisemna) – przeprowadzić egzamin poprawkowy z matury – dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

(część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00)

25-31 sierpnia 2021r.

 • Przeprowadzić egzaminy poprawkowe i dokonać klasyfikacji uczniów po egzaminach poprawkowych (§ 16 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. 2019 poz. 373).
 • Przegotować i przeprowadzić zebrania rady pedagogicznej podsumowującej ubiegły rok szkolny.
 • Podjąć uchwałę o sposobie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok (jeżeli tak rada się jeszcze nie odbyła).
 • Przegotować i przeprowadzić zebrania rady pedagogicznej dotyczącej organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym.

31 sierpnia 2021r. (wtorek)

 • Ustanie zatrudnienia nauczycieli zwalnianych do końca maja 2021 r.- ostatni dzień roku szkolnego 2020/2021 jest zarazem ostatnim dniem zatrudnienia nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunki pracy do końca maja 2021 r. z powodów organizacyjnych. Mając to na względzie, należy:

ü  wydać takim nauczycielom świadectwa pracy,

ü  wypłacić im należne świadczenia, w szczególności odprawy, nagrody jubileuszowe i ekwiwalent urlopowy.

 • Obligatoryjny termin wypłaty nauczycielom świadczenia urlopowego- świadczenie urlopowe należy się nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przysługuje ono w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS ( 1550 zł) ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym zgodnie art. 53 ust. 1a. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)
 • Odroczenie obowiązku szkolnego – do 31 sierpnia w roku, w którym dziecko kończy 7 lat rodzice mogą występować z wnioskiem o odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *