Nowe prawo oświatowe a przedszkole

Zmiany wprowadzone ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe powodują konieczność dokonania zmian w wielu dokumentach wewnętrznych placówki.

Ustawa Prawo oświatowe, regulująca sposób funkcjonowania polskiego systemu oświaty ma zastąpić wielokrotnie nowelizowaną Ustawę o systemie oświaty. Razem z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, stanowią kompendium wiedzy na temat zasad działania całego systemu oświaty publicznej i niepublicznej, a przede wszystkim na temat etapów i procedur wprowadzania zmian w strukturze polskiego systemu edukacji. Pomimo skupienia większości uwagi na losach gimnazjów, nie należy zapominać, że zmiany będą dotyczyły również innych rodzajów i typów szkół oraz placówek, w tym przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Pierwszy obszar zmian, to przekształcanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. W aktualnym stanie prawnym planowane jest przekształcenie z mocy prawa oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w przedszkola, które od 1 września 2019 r. będą funkcjonować ze szkołami podstawowymi w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych. Prawo oświatowe zakłada rezygnację z tego obowiązku i pozostawienie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w strukturze systemu oświaty. Ewentualne podjęcie decyzji o przekształceniu oddziału przedszkolnego w przedszkole funkcjonujące w zespole ze szkołą podstawową, będzie leżało jedynie w gestii organu prowadzącego. Jednocześnie nowe przepisy wykonawcze mają zobowiązać organy prowadzące do dostosowania lokali, w których znajdują się oddziały przedszkolne, do szczególnych wymagań ochrony przeciwpożarowej – w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Drugi obszar zmian, to przekazywanie przez samorząd prowadzenia przedszkoli innym podmiotom w drodze umowy. Prawo oświatowe ustala, że niedozwolone będzie przekazanie do prowadzenia ostatniego przedszkola prowadzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Samorządy nie mogą bowiem całkowicie rezygnować z wykonywania zadań oświatowych nałożonych na nie ustawami i powierzać prowadzenie wszystkich placówek publicznych innym osobom prawnym lub fizycznym. Ograniczono również termin, w jakim będzie mogło dojść do przekazania prowadzenia przedszkola. Mimo, iż jest to tzw. placówka nieferyjna, przekazanie będzie możliwe jedynie z dniem 1 września danego roku. Takie rozwiązanie pozwoli zachować spójność z innymi przepisami np. w zakresie organizacji roku szkolnego czy ruchu kadrowego nauczycieli.

Trzeci obszar zmian obejmuje sposób sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego, którego główną funkcją ma być wspomaganie przedszkola w tworzeniu optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zapewnienia każdemu wychowankowi warunków niezbędnych do jego wszechstronnego rozwoju. Nowe przepisy rozporządzenia określającego wymagania stawiane przedszkolom mają odstąpić od opisu tych wymagań na poziomie podstawowym i wysokim. W zamian pojawią się rozwiązania, które mają pomóc przedszkolom zobowiązanym do realizacji tych wymagań w uzyskaniu potrzebnego wsparcia ze strony organów nadzoru pedagogicznego. Sprzyjać ma temu powrót tzw. „rejonizacji” czyli wyznaczenia wizytatora kuratorium oświaty do stałej współpracy z daną placówką. Wydaje się dość oczywiste, że tylko znający dobrze przedszkole wizytator, jest w stanie skutecznie wspierać jego działania. Likwidacji ulega także sankcja w postaci ponownego (w ciągu 3 lat) przeprowadzania w przedszkolu badania spełniania wymagań, w przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru pedagogicznego ich niespełniania. Wprowadzona zostanie w to miejsce możliwość wydania polecenia przez organ nadzoru pedagogicznego, w drodze decyzji, organowi prowadzącemu i dyrektorowi przedszkola usunięcia uchybień w prowadzeniu działalności.

Ciąg dalszy za tydzień!

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *