O czym wychowawca powinien informować rodziców?

Prawo zobowiązuje nauczycieli i wychowawców do informowania rodziców o określonych obszarach funkcjonowania szkoły. O czy absolutnie nie możemy zapomnieć?

Oto krótka ściągawka, przydatna dla wszystkich wychowawców i nauczycieli.

 

Wychowawca informuje rodziców o:

– zasadach udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie – na podstawie statutu

– trybie usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych – na podstawie statutu

– zasadach dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju – na podstawie statutu

– warunkach korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły – na podstawie statutu

– właściwym zachowaniu wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów – na podstawie statutu

– warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – na podstawie statutu

– skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – na podstawie statutu

 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

– wewnątrzszkolne i przedmiotowe ocenianie;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *