Obowiązki dyrektora szkoły na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Prezentujemy Państwu szczegółowe obowiązki dyrektorów szkół wynikające z najnowszego rozporządzenia MEN na temat czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Od 11 marca br. obowiązuje (znowelizowane 20 marca br.) Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dokument ten nakłada na dyrektorów szkół szereg obowiązków, głównie związanych z organizacją zdalnego nauczania. Za co konkretnie odpowiedzialna jest osoba zarządzająca placówką oświatową?

 Na mocy rozporządzenia dyrektora szkoły zobowiązano do:

1) przekazania  uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły/placówki  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,

2) koordynowania  współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, 

3) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,

4) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu  monitorowania postępów uczniów oraz sposobu  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

5) ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu  ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunków i sposobu  zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 

6)  ustalenia warunków, sposobu i terminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych, w których przeprowadzane są te egzaminy,

7) ustalenia sposobu  dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

8) wskazania, we współpracy z nauczycielami, źródeł  i materiałów niezbędnych  do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

9) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;

10) ustalenia z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.  Dyrektor szkoły organizujący pracę zdalną uczniów musi uwzględnić zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinien uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do  czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.

W  szczególności pod uwagę wziąć należy:

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

3)  możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku  umysłowego w ciągu dnia,

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

W rozporządzeniu wskazano także obowiązki organu nadzoru pedagogicznego w zakresie nadzoru nad tym kształceniem (§ 6 ust.1) oraz organu prowadzącego w zakresie wspomagania szkół w realizacji tego zadania (§ 6 ust. 2).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *