Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

Nauczyciel ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego powinien dołączyć do wniosku wraz z innymi dokumentami także ocenę dorobku zawodowego. W ustawie Karta Nauczyciela w art. 9c ust. od 6 do 9 są zawarte informacje na temat procedury, zawartości merytorycznej, formy i jakości tej oceny

Czytamy:

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyrektor szkoły:

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;

2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.  Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela  może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

Procedura oceny dorobku zawodowego jest następująca: dyrektor szkoły sporządza pisemną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania za okres stażu. Dla nauczyciela stażysty i kontraktowego dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Dla nauczyciela mianowanego dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców.  Rada rodziców ma 14 dni na wyrażenie swojej opinii od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Jeśli opinia rady rodziców  nie zostanie przedstawiona, ten fakt nie  przerywa postępowania dyrektora. Ustalona ocena dorobku zawodowego nauczyciela, musi zawierać pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu nadzoru pedagogicznego z podaniem terminu 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ nadzoru pedagogicznego ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania. Ocena ustalona przez organ nadzoru pedagogicznego jest ostateczna.

Zawartość merytoryczną oceny dorobku zawodowego nauczyciela stanowi uzasadnienie tej oceny, które  powinno odnosić się do  stopnia realizacji zadań ­– określonych w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 lub § 8 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego prze nauczycieli,   a zawartych w zatwierdzonym przez dyrektora planie rozwoju zawodowego nauczyciela (art. 9c ust 6 ustawy – Karta Nauczyciela). Sporządzając ocenę dyrektor powinien odnieść się do wszystkich zadań założonych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela.

Forma oceny dorobku zawodowego nauczyciela jest  pisemna. Winna zawierać datę, imię i nazwisko nauczyciela, aktualny stopień awansu zawodowego, okres i podstawę prawną odbywania stażu, miejsce, wymiar zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko w okresie odbywania stażu, terminarz uwzgledniający datę rozpoczęcia stażu, termin zatwierdzenia planu rozwoju, datę zakończenia stażu, datę dokonania  oceny dorobku zawodowego, uzasadnienie  i ustalenie oceny z podaniem podstawy prawnej, informacja o opinii rady rodziców, pouczenie o możliwości odwołania. Zakończenie oceny to podpisy dyrektora oraz nauczyciela oraz miejscowość i data.

Jakość oceny jest dwojaka – pozytywna lub negatywna. Pozytywna ocena dotyczy sytuacji, gdy zostały zrealizowane zadania zaplanowane na czas odbywania stażu i jednocześnie wyczerpują listę kryteriów  określonych w § 6 ust. 2, § 7 ust. 2 lub § 8 ust. 2 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego prze nauczycieli. Negatywna ocena dotyczy sytuacji gdy zabraknie tylko jednego wymogu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *