Ocena pracy nauczyciela, część druga: metoda oceny, tryb odwoławczy

Dalszy ciąg informacji na temat oceny nauczyciela. Pierwsza część artykułu ukazała się w poprzedni poniedziałek.

Metoda oceny
W § 2 ust. 8 rozporządzenia zostały określone szczegółowe metody oceny pracy nauczyciela.
Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:
 1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
 2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
 3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
 4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
 5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

Termin dokonania oceny
Przepis  § 3 ust. 1 Rozporządzenia jest  powtórzeniem art. 6a ust. 2 Karty Nauczyciela.

-Zgodnie ust 1 § 3 Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z tym, że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
-Natomiast w ust. 2 znajduje się wyłączenie okresów, za które oceny się nie przeprowadza. Są to usprawiedliwione nieobecności trwające dłużej niż miesiąc i ferie wynikające z organizacji roku szkolnego.
-W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny – wynika to § 3 ust. 3 rozporządzenia;

Opinie innych podmiotów do oceny nauczyciela
Przepis § 4 Rozporządzenia wprowadza możliwość rozszerzenia oceny nauczyciela o opinie innych podmiotów.
Uprawnionym do zażądania takiej opinii jest:
-dyrektor z urzędu lub
-na wniosek ocenianego nauczyciela.

Uprawnionymi do wyrażania opinii na piśmie są:
-doradcy merytoryczni
-a w ich braku inni nauczyciele mianowani lub dyplomowani..
Opinie te powinny być wyrażone na piśmie.

 Zakończenie postępowania ocenianego nauczyciela
Czynności zmierzające do zakończenia procedury oceny ustanowione zostały w § 5 Rozporządzenia.

1) Rola dyrektora szkoły – projekt oceny
Zgodnie z ust. 1 dyrektor zobowiązany jest:
-najpierw sporządzić pisemny projekt oceny,
-zapoznać z tym projektem nauczyciela, który na prawo wniesienia uwag i zastrzeżeń.

2) Rola nauczyciela – wnoszenie uwag do projektu oceny
Nauczyciel może to uczynić w formie:
-ustnej bezpośrednio przy zapoznaniu z projektem
-lub w terminie 3 dni od zaznajomienia w formie pisemnej, chociaż, dla celów dowodowych, powinien on skorzystać z możliwości pisemnego ustosunkowania się do oceny sporządzonej przez dyrektora.

3) Rola zakładowej organizacji związkowej w ocenie nauczyciela
Rozporządzenie w ust 2 § 5 dopuszcza uczestnictwo w zapoznaniu z projektem oceny nauczyciela członka zakładowej organizacji związkowej (ZOZ).  Prawo nie wymaga, aby nauczyciel był członkiem tej organizacji. Udział przedstawiciela ZOZ w zapoznaniu z projektem oceny nauczyciela odbywa się na wniosek tego nauczyciela.

4) Karta oceny nauczyciela
Zgodnie z ust 2 §5  procedura kończy się doręczeniem karty oceny nauczycielowi. Jej kopie umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.
Karta oceny, której wzór jest załącznikiem do rozporządzenia zawiera:
-dane osobowe,
-historię zawodową i dane dotyczące daty dokonania poprzedniej oceny,
-opisową część noty dla nauczyciela  – jest to zasadnicza  część formularza,
-„stwierdzenie uogólniające” czy to, co w istocie jest notą przyznaną nauczycielowi wedle skali zawartej w art. 6a ust. 4 Karty, czyli:
 1) ocena wyróżniająca
              lub
 2) ocena dobra;
              lub
 3) ocena negatywna.
-pokwitowanie przez ocenianego odebrania swojego egzemplarza karty oceny i potwierdzenia przyjęcia pouczenia o trybie zaskarżenia oceny.
Wzór zawiera również pouczenie o możliwości wniosku o ponowne poddanie się ocenie, którego wątpliwą zasadność opisano przy komentowaniu norm Karty Nauczyciela.

TRYB ODWOŁAWCZY OD OCENY NAUCZYCIELA
1. Odwołanie
Odwołanie od oceny pracy  nauczyciela, dyrektora szkoły reguluje  art. 6a ust 9 Karty Nauczyciela.
Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:
 1) nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
 2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły – prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.
Odwołanie nauczyciela od oceny pracy musi być rozpatrzone w terminie  30 dni, do dnia wniesienia tego środka zaskarżenia.
2. Składy zespołów orzekających
1) skład zespołu oceniającego pracę nauczyciela
Skład zespołu oceniającego ustala organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kurator Oświaty.
Przewodniczącym zespołu jest zawsze przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego wyznaczony przez Kuratora.
W skład zespołu wchodzą:
-przedstawiciel nadzoru pedagogicznego
-przedstawiciel rady pedagogicznej,
-przedstawiciel rady rodziców a w szkole, w której działa rada szkoły przedstawiciel rodziców wyłoniony spośród członków rady szkoły,
-właściwy doradca metodyczny,
-przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela. 

Zgodnie z ust 6 § 6 Rozporządzenia rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu..

2) Szczególne składy oceniające

Przepisy ust. 2 – 4 § 6 ustanawiają szczególne składy zespołów dla kontroli oceny pracy nauczycieli pełniących specjalne funkcje w systemie oświaty.
 
a)  skład zespołu rozstrzygającego odwołanie od oceny pracy nauczyciela
     konsultanta

W skład zespołu wchodzą:
-dwaj przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny – przewodniczący
-przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych w danej placówce,
-przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela konsultanta. 
b) skład zespołu rozstrzygającego odwołanie od oceny pracy nauczyciela
    doradcy metodycznego

Odwołanie od oceny doradcy metodycznego rozpoznawane jest w składzie :
-przedstawiciel nadzoru pedagogicznego  – przewodniczący
-przedstawiciel rady pedagogicznej,
-przedstawiciel rady rodziców a w szkole, w której działa rada szkoły przedstawiciel rodziców wyłoniony spośród członków rady szkoły,
-przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych we właściwej placówce doskonalenia nauczycieli.
-przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela
3. Orzekanie w sprawach nauczycieli zatrudnionych w zakładach kształcenia nauczycieli

Do składów rozpatrującego odwołania powołuje się:
-Przewodniczy
-przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – przewodniczący,
-przedstawiciel rady programowej,
-właściwy opiekun naukowo – dydaktyczny,
-przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej – a wniosek wnoszącego odwołanie.

4. Zakres orzekania
Przepis ust. 5 § 6  rozporządzenia przewiduje możliwość wydania przez zespół odwoławczy dwóch rozstrzygnięć.
Skład może:
-podtrzymać ocenę,
-albo ustalić nową ocenę.
Natomiast Zespół orzekający nie jest upoważniony do wydawania orzeczeń uchylających ocenę i nakazującą ponowne rozpoznania sprawy.

Stosowanie przepisów w odniesieniu do nauczycieli religii
Ocenie podlegają również nauczyciele religii, zarówno duchowni, jak i świeccy. 
Wspomniane wyżej przepisy stosuje się do nich odpowiednio.
Dodatkowo do oceny musi być dołączona ocena merytoryczna sporządzona przez odpowiednie władze kościelne.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *