Oceniamy efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Często do naszej Reakcji napływają pytania odnośnie tego, jak ocenić, czy stosowane w szkole zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej przynoszą efekty. Dzisiaj zatem prezentujemy schemat, jak można to zrobić.

Nie ma jednolitych, odgórnie narzuconych sposobów oceny efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ocenie może podlegać wiele zmiennych; może być to także dokonywane za pomocą różnorakich narzędzi czy metod, dlatego wskaźniki mogą być różne. Warto jednak już na etapie planowania pomocy ustalać, w jaki sposób i za pomocą jakiej miary skutki oddziaływań będą rozpoznawane.

 

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej sporządzana przez zespół służyć ma określaniu wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym określeniu, jakie formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są najbardziej adekwatne do jego potrzeb.

 

Pytania, jakie warto sobie zadać:

1. Które z realizowanych sposobów i form pomocy były skuteczne i w jakim zakresie?

2. Które z realizowanych sposobów i form pomocy okazały się nieskuteczne. Dlaczego?

3. Które z zaproponowanych form pomocy nie została zrealizowana? Dlaczego? Jakie były przyczyny?

4. Jakie cele zostały osiągnięte w ramach pomocy?

5. Jakie cele nie zostały osiągnięte i jaka jest tego przyczyna?

6. Które z proponowanych form pomocy okazały się najistotniejsze i jak przyczyniły się do zmiany funkcjonowania ucznia?

7. Wskazówki i zalecenia co do dalszej pracy z uczniem.

 

 

 

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi

(np.) Język obcy

 

Powód (właściwe zaznaczyć)

q Zakończenie udzielania określonej formy pomocy

q Podsumowanie pomocy udzielanej w ciągu  semestru pierwszego

q Na wniosek (czyj?)           

Analiza udzielonej pomocy

 

Które z realizowanych form
 i sposobów pomocy były skuteczne? W jakim zakresie?

Formy: praca indywidualna, praca w parach, praca w małej grupie, samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela.

Sposoby: wszystkie prace pisemne, zadnia uczeń otrzymywał wydrukowane powiększoną czcionką. Otrzymywał pytania pomocnicze. Podkreślano w poleceniach słowa kluczowe.

Które z realizowanych form
i sposobów pomocy były nieskuteczne? Dlaczego?

Brak systematyczności, Utrwalanie wiedzy i umiejętności w formie prac domowych nie przynosiło efektów, gdyż uczeń nie wywiązywał się ze swoich obowiązków.

Których form lub sposobów pomocy nie realizowano? Jaka był przyczyna zaniechania?

Uczeń nie korzystał z przysługującego mu prawa do wydłużenia czasu podczas sprawdzianów i klasówek, gdyż przywilej ten traktował jako pewne „naznaczenie”.

Uczeń – choć nie były to formy zalecane – wybierał sprawdzanie wiedzy i umiejętności w formie prac pisemnych – niechętnie odpowiadał, gdyż obawiał się ośmieszyć przed klasą.

Które spośród założonych celów udało się zrealizować?

Wszystkie postawione cele udało się zrealizować

Których celów nie udało się osiągnąć? Co było przyczyną?

 

—————————————–

Jakie metody pracy z uczniem zespół ocenia jako najskuteczniejsze?

Metody samodzielnych poszukiwań, pytań naprowadzających oraz metody aktywne z wykorzystaniem TIK

W jakim zakresie nastąpił progres w rozwoju ucznia?

Uczeń chętnie przychodził poprawiać oceny. Z zaangażowaniem pracował na zadaniami, chętnie pracował w małej grupie. Stał się pewniejszy siebie, odważniejszy.

W jakim zakresie nastąpił regres? Dlaczego?

Nie zaobserwowano         

 

Wnioski i wskazania do dalszej pracy: Należy kontynuować podjęte działania, a dodatkowo umożliwić uczniowi pisanie sprawdzianów na zajęciach dodatkowych, ponieważ wówczas chętnie korzysta z wydłużonego czasu i osiąga wyższe wyniki

 

____________________________________________

podpisy osób obecnych na spotkaniu                                                  podpis dyrektora

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *