Ocenianie w szkole – na czym polega?

Dzisiaj przypominamy najważniejsze założenia system oceniania w szkołach. Zbliża się koniec roku szkolnego, lada moment pojawią się w dzienniku oceny końcowe. O czym warto wiedzieć?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego  2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, ocena jest to ustosunkowanie się nauczyciela do osiągnięć ucznia.

 

Przedmiotem oceny powinny być:

 • wiadomości,
 • umiejętności i nawyki,
 • poprawność logicznego myślenia,
 • wkład w pracę,
 • systematyczność zaangażowania.

Funkcje oceniania:

 

 1. 1.     Funkcja diagnostyczna – określenie poziomu uczniów w celu przygotowania określonego programu i zastosowania odpowiednich metod pracy, ustalenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności w stosunku do programu i wymagań egzaminacyjnych, a także określenie poziomu, aktualnego stanu w celu usunięcia zaistniałych trudności.
 2. 2.     Profilaktyczna – eliminowanie czynników negatywnie wpływających na efekty i rezultaty procesu uczenia się, ujawnienie niepowodzeń szkolnych i zapobieganie tym niepowodzeniom
 3. 3.     Prognostyczna – przewidywanie dalszych osiągnięć uczniów;
 4. 4.     Informacyjna – informuje o poziomie opanowania treści kształcenia;
 5. 5.     Dydaktyczna – porządkowanie posiadanej wiedzy przez ucznia, korygowanie błędnych informacji, uzupełnianie braków i luk w systemie;
 6. 6.     Korekcyjna –  wnioski z analizy i interpretacji  osiągniętych wyników są podstawą określenia potrzeb co do metod, form pracy na lekcji i środków kształcenia;
 7. 7.     Poznawcza – analiza i interpretacja danych, systematyczne, jasne i precyzyjne gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia
 8. 8.     Kształcąca i wychowawcza – aktywizowanie uczniów, rozwijanie umiejętności uczenia się, samokontroli i samooceny, kształtowanie postaw i zachowań.

Cele oceniania

 

Należy  pamiętać, że do najważniejszych celów nowoczesnego oceniania należy:

– diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia;

– informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie;

– obserwowanie rozwoju ucznia;

– rozbudzanie motywacji uczenia się;

– uczenie systematyczności ;

– wdrażanie do samooceny i samodoskonalenia;

– sprawdzanie wiadomości i umiejętności;

– gromadzenie informacji do oceny końcowej;

– umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.

 

Warto pamiętać, że najistotniejszym aspektem oceniania  i całej dydaktyki jest proces komunikowania się ucznia i nauczyciela na co uwagę zwraca Klemens Stróżyński, według którego, ten akt komunikacji opiera się na czterech pytaniach stanowiących  filary oceniania:

 

CO – co to jest ocena ? wynik kształcenia, wynik uczenia się ( ocena = stopień szkolny + obowiązkowy komentarz ),

 

PO CO ona jest? Powinna służyć rozwojowi ucznia, dobrze informować o poziomie i rodzaju osiągnięć, motywować i ukierunkowywać .

 

KOMU  jest potrzebna , do kogo jest adresowana? Przede wszystkim do ucznia, bo on jest najważniejszym podmiotem ale też do nauczyciela , który na jej podstawie modyfikuje swoje metody pracy.

 

JAK  komunikować ocenę uczniowi? Od sposobu komunikowania zależy , czy ocena spełnia swoje funkcje pedagogiczne. Ocena powinna być zakomunikowana skutecznie w sposób trafny i użyteczny – by uczeń mógł wykorzystać informacje w niej zawarte do dalszego uczenia się.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *