Ochrona sygnalistów w szkole

Tydzień temu w poniedziałek opublikowaliśmy tekst dotyczący nowych obowiązków, które wprowadza unijna dyrektywa o sygnalistach. Dzisiaj uzupełniamy temat, koncentrując się na zasadach ochrony sygnalistów.

Sygnaliści będą chronieni przed wszelkiego rodzaju działaniami odwetowymi lub innego rodzaju niekorzystnym traktowaniem z tytułu dokonanego zgłoszenia, w szczególności przed:

  • niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu,
  • postępowaniami dyscyplinarnymi,
  • rozwiązaniem umowy o pracę lub innego stosunku prawnego,
  • roszczeniami sądowymi o odszkodowanie lub inne zadośćuczynienie, niezależnie od tego, czy działania te są podejmowane z tytułu naruszenia przez sygnalistę zobowiązań umownych (np. umowy o zachowaniu poufności), czy np. z tytułu zniesławienia lub naruszenia dóbr osobistych.

Projektowana ustawa określi minimalne wymogi dotyczące kanałów zgłoszeń, w tym co do:

  • osób lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie  i rozpatrywanie zgłoszeń,
  • rozwiązań organizacyjnych i formy dokonywania zgłoszeń,
  • terminów, w jakich powinny być realizowane czynności związane ze zgłoszeniem   i w jakich zgłaszający powinien otrzymać informację zwrotną w związku z dokonanym zgłoszeniem,
  • zachowania poufności odnośnie do tożsamości sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Przyjęte rozwiązania będą musiały być przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi lub  przedstawicielami pracowników.

Pamiętać należy, że ustawa przewiduję również sankcje karne za nie wywiązanie się z powinności przez pracodawców, w tym dyrektorów szkół.

W  szczególności na uwagę zasługuje art.60 ustawy mówiący: „Kto wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”

Szczególną uwagę dyrektorzy szkół powinni zwrócić na właściwe przekazanie informacji dotyczących roli sygnalistów w swoich szkołach, aby pracownicy właściwie z pożytkiem dla organizacji potrafili korzystać z tego konstruktu prawnego.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *