Opinia kuratora oświaty w przedmiocie połączenia w zespół szkół

Zgodnie z brzmieniem art. 62 ust. 5b ustawy o systemie oświaty połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Zarówno powyższy przepis, jak również żaden inny przepis ustawy o systemie oświaty, nie określa przesłanek, których zaistnienie winno przemawiać za wydaniem pozytywnej czy też negatywnej opinii w przedmiocie połączenia w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum. Co jednak oczywiste, a wynikające wprost z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kurator oświaty, jako organ władzy publicznej, realizując przypisane mu obowiązki, obowiązany jest działać na podstawie i w granicach prawa. Zasada ta, w powiązaniu z ideą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) wymaga, aby określone formy działań organów administracji nie budziły wątpliwości odnośnie przesłanek, którymi organy te kierują się przy załatwianiu określonej kategorii spraw z zakresu administracji publicznej.

Źródło i tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/polityka-spoleczna/prawo-i-zarzadzanie/27157-opinia-kuratora-owiaty-w-przedmiocie-poczenia-w-zespo-szko

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *