Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej

Historia dzieje się na naszych oczach – już wiadomo, że do 10 kwietnia ani nauczyciele, ani uczniowie nie wrócą do szkół. Jak sobie poradzić z realizacją podstawy programowej w tym czasie? Kto jest odpowiedzialny za organizację e-learningu? O tym w naszym artykule.

Ministerstwo Edukacji Narodowej już od najbliższej środy wprowadza obowiązek kształcenia zdalnego na mocy Rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zmianami). Na jego mocy będzie można przeprowadzić m.in. ocenianie i klasyfikację uczniów.

Co powinien zrobić dyrektor?

Dyrektor szkoły przede wszystkim musi określić, jakie zasoby niezbędne do e-learningu posiada placówka i przede wszystkim, czy zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają techniczne możliwości nawiązania ze sobą zdalnego kontaktu. Jeśli okaże się, że nie – dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, musi określić, w jaki inny sposób zajęcia będą mogły być realizowane i poinformować o tym fakcie kuratorium oświaty.

Należy pamiętać, że to właśnie dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za pełną organizację e-learningu i to na jego barkach spoczywa również obowiązek o poinformowaniu rodziców uczniów o tym, w jaki sposób szkołą będzie organizować zajęcia edukacyjne między marca a 10 kwietnia (w chwili obecnej właśnie do tego momentu obowiązuje Rozporządzenie).

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia oraz jego specjalne potrzeby edukacyjne. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami oraz określić, w porozumieniu z nauczycielami, sposoby i zasady oceniania stosowane w nauczaniu na odległość.

Co powinni zrobić nauczyciele?

Nauczyciele powinni przede wszystkim określić, za pomocą jakich narzędzi będą realizowali zdalne nauczanie, czy mają dostęp do sprzętu i szybkiego Internetu, które pozwolą na niezakłócony kontakt z uczniami. Następnie pedagodzy powinni zweryfikować dotychczas stosowane programy nauczania w taki sposób, aby był on możliwy do realizacji na odległość. Konieczne będzie również określenie szczegółowych zasad, wedle których uczniowie i rodzice będą mogli kontaktować się z nauczycielami.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Bezpieczeństwo w sieci przede wszystkim

Organizując uczniom kształcenie na odległość absolutnie nie sposób pominąć zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Niezbędne będzie także zwracanie uwagi na to, gdzie dokładnie logują się uczniowie, ile ewentualnych kont do kontaktu i wykonywania zadań będą musieli założyć, jakie dane trzeba będzie podać podczas logowania.

Z jakich narzędzi warto skorzystać?

Nauka prowadzona na odległość powinna być realizowana przede wszystkim z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl, na której umieszczone są bezpłatne materiały edukacyjne z możliwością śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej. Nauczyciele od lat wykorzystują zasoby sieci do prowadzenia zajęć, więc warto w tym szczególnym okresie wykorzystać sprawdzone programy i aplikacje, dzięki którym możliwe stanie się zrealizowanie podstawy programowej i zweryfikowanie umiejętności uczniów.

Zdalne nauczanie stało się faktem. Od 25 marca 2020 szkoły w całej Polsce maja obowiązek wdrożyć e-learning tak, by móc realizować podstawę programową. Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za zorganizowanie tej formy kształcenia, a gdy stanie się to niemożliwe – znaleźć alternatywne rozwiązanie. Nauczyciele powinni dostosować programy nauczania oraz metody pracy zdalnej do możliwości psychofizycznych uczniów, także tych niepełnosprawnych. To zadanie niełatwe, ale niezbędne do tego, by poradzić sobie z kształceniem w czasie, gdy wszystkie placówki oświatowe są zamknięte.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *