Osiągnięcie wieku emerytalnego przez nauczyciela a kontynuowanie pracy w tej samej szkole – jakie warunki trzeba spełnić?

Nauczyciele-emeryci stanowią ogromne wsparcie dla dyrektorów szkół, w których brakuje kadry pedagogicznej. Co zrobić w sytuacji, kiedy nauczyciel osiągnął wiek emerytalny, ale nadal chce pracować i jednocześnie pobierać emeryturę?

Zgodnie z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

„[…] prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”. 

Z tego przepisu jasno wynika, że nie ma możliwości kontynuowania zatrudnienia nauczyciela-emeryta u dotychczasowego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy choćby na jeden dzień.

Aby uzyskać emeryturę należy przedstawić w ZUS świadectwo pracy i zostać wyrejestrowanym z ubezpieczeń społecznych. Żaden przepis nie wskazuje, ile ma trwać przerwa w zatrudnieniu, aby nauczyciel mógł otrzymać świadczenie emerytalne w przypadku kontynuowania zatrudnienia w tej samej szkole. Przyjmuje się, że nauczyciel może zwolnić się tylko na jeden dzień i kolejnego dnia ponownie podjąć zatrudnienie. Wówczas może otrzymywać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Uwaga! Przepis ten nie dotyczy nauczycieli-emerytów, którzy przed osiągnięciem wymaganego wieku emerytalnego pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy i otrzymali emeryturę z urzędu po osiągnięciu odpowiedniego wieku.

Przykład:

Nauczycielka biologii osiągnęła wiek emerytalny 20 lipca 2022 r. Chciałaby kontynuować zatrudnienie w nowym roku szkolnym w tej samej szkole i jednocześnie otrzymywać świadczenie emerytalne. W związku z tym zwróciła się do dyrektora z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za porozumieniem stron 20 lipca 2022 r. W tym dniu pracodawca rozwiązał z nauczycielką stosunek pracy, wypłacił odprawę emerytalną, wystawił świadectwo pracy, a następnego dnia wyrejestrował ją z ZUS. Nauczycielka złożyła w ZUS świadectwo pracy 20 lipca 2022 r., a następnego dnia podpisała ze swoim dotychczasowym dyrektorem nową umowę na czas określony na jeden rok. W związku z tym, że doszło do rozwiązania stosunku pracy, nauczycielka może kontynuować zatrudnienie i jednocześnie będzie otrzymywała świadczenie emerytalne.

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *