Oto zasady uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Minister Edukacji określił nowym rozporządzeniem sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, tryb działania komisji kwalifikacyjnych nadających stopień nauczyciela mianowanego i wzory dokumentów związanych z nominacjami.

Rozporządzenie określa miedzy innymi zakres wymagań, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, chodzi o:

 

  • znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela;
  • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  • umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów i indywidualizowania nauczania;
  • umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
  • znajomość środowiska uczniów oraz umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
  • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznyc

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/oto-zasady-uzyskiwanie-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli,404017.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *