Monitoring szkolny – co musisz wiedzieć?

Bardzo często pytacie nas, na jakich zasadach powinien w szkole funkcjonować monitoring. Jakie warunki należy spełnić, aby nie naruszyć prawa i przestrzegać m.in. przepisów RODO? Wątpliwości wyjaśnia dr Krystyna Budzianowska

Temat już mocno wykorzystany, opisany, przedyskutowany na  różnych forach i w różnych gremiach – szczególnie w związku z obowiązkiem zapewnienia realizacji praw osób fizycznych do ochrony danych osobowych czyli słynne RODO. Czy jednak jesteśmy jako pracownicy szkół świadomi, co mówią w tym zakresie przepisy Ustawy Prawo Oświatowe? Jeśli tak, to uporządkujmy tę wiedzę; jeśli nie – warto przybliżyć sobie podstawowe umocowania prawne.

Zaglądamy do art.108a., gdzie zapisano, iż jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki,              w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu czyli monitoring. Jednocześnie ustawodawca zastrzega, że ów monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki. Czyli dyrektor nie może „obserwować” i oceniać np. jakości zajęć lekcyjnych z zakresu wychowania fizycznego, odbywających się na szkolnym boisku, pomimo, że może je „podglądać” np. na monitorze. Na tej samej podstawie nie może zwrócić uwagi, że niewłaściwe wykonuje swoje obowiązki np. szkolna woźna czy też nauczyciel dyżurujący na szkolnym korytarzu.

Ściśle określono wykaz pomieszczeń, w których z zasady nie należy umieszczać monitoringu. Jednak ustawodawca dodał zapis, że nawet w wymienionych pomieszczeniach może znajdować się monitoring, jeśli jego stosowanie jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla bezpieczeństwa a jednocześnie nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób. Ważne jest, aby równocześnie  zastosować techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Wykaz miejsc, w których co do zasady nie należy stosować monitoringu obejmuje:

 

– sale, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

– pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

– pomieszczenia przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,

– pomieszczenia sanitarno- higienicznych,

– gabinety profilaktyki zdrowotnej,

– szatnie i przebieralnie.

 

Przetwarzanie nagrań  obrazu zawierającego dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

Po  tym czasie nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek poinformowania uczniów, pracowników o wprowadzeniu monitoringu, nie później niż 14 dni przed jego uruchomieniem. Może to zrobić poprzez informację na szkolnej stronie internetowej, ogłoszenia na szkolnych tablicach informacyjnych lub w inny, przyjęty w danej szkole sposób. Jednocześnie zarówno teren placówki, jak i pomieszczenia powinny być odpowiednio oznakowane, jako podlegające monitoringowi, a w porozumieniu z organem prowadzącym uzgadnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników  i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *