Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Kolejna część cyklu o awansie zawodowym nauczyciela – tym razem nauczyciela mianowanego.

W cyklu ukazały się już: harmonogram rozwoju zawodowego, plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego oraz artykuł opisujący proces rozwoju zawodowego nauczycieli.  

Wymogi rozporządzenia

Zaplanowane zadania do wykonania

Uwagi o realizacji zadania

§8 ust. 1 pkt 1

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

 

 

§8 ust. 1 pkt 2

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

 

 

§8 ust. 1 pkt 3

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły

 

 

§8 ust. 1 pkt 3

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły

 

 

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

 

§8 ust. 2 pkt 2

wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

 

§8 ust. 2 pkt 3

Nabycie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

 

 

§8 ust. 2 pkt 3

Przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych

 

 

§8 ust. 2 pkt 3

Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

 

 

§8 ust. 2 pkt 5

Nabycie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

 

 

§8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

 

Trzy z poniższych sześciu zadań

§8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

 

 

§8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

 

 

§8 ust. 2 pkt 4d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

 

 

§8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

 

 

§8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *