Planowane zmiany w wynagrodzeniu nauczycieli

Tydzień temu pisaliśmy o planowanych zmianach w Karcie Nauczyciela. Dzisiaj koncentrujemy się na wynagrodzeniu dla pracowników pedagogicznych.

W zakresie obszaru dotyczącego wynagrodzenia i innych świadczeń dla nauczycieli, planowane są zmiany polegające na:

–  rezygnacji z rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli;

–  likwidacji dodatku uzupełniającego;

–  zwiększeniu środków na wynagrodzenia (o średnią kwotę z ostatnich 3 lat) z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego;

–  zmianie w układzie tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – wprowadzenie podziału na grupę:

  • nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne,
  • pozostałych nauczycieli.

–  uzależnieniu wysokości wynagrodzenia zasadniczego od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – przykładowo mnożnik dla nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie ma  wynosić 125%;

–  ewentualnym rozszerzeniu katalogu funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego;

–  wprowadzeniu dodatku za specjalizacje zawodowe;

–  uregulowaniu w rozporządzeniu kwotowych minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;

–  naliczaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach ogólnych tj. według przepisów ustawy o ZFŚS a nie Karty Nauczyciela;

–  likwidacji świadczenia na start i przesunięcie tych środków do wynagrodzeń;

–  ustaleniu wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie, niezależnej od posiadanego stopnia awansu zawodowego.

W odniesieniu do konkretnych kwot wynagrodzenia zasadniczego zaproponowano następujące stawki:

  • nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy – 3 500 zł brutto (125 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i wzrost w stosunku do dotychczasowych stawek o odpowiednio 551 i 466 zł brutto.)
  • nauczyciel mianowany – 3 900 zł brutto (+455 zł brutto)
  • nauczyciel dyplomowany – 4 500 zł brutto (+454 zł brutto)

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *