Podstawa programowa, wymiar godzin. Historia i teraźniejszość w szkołach coraz bliżej

Minister edukacji i nauki podpisał trzy rozporządzenia dotyczące wprowadzenia od 1 września 2022 r. w szkołach ponadpodstawowych nowego obowiązkowego przedmiotu szkolnego Historia i teraźniejszość.

Nowy przedmiot Historia i teraźniejszość zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym).

W pierwszych dwóch podpisanych rozporządzeniach określono podstawy programowe do tego przedmiotu.

Trzecie z rozporządzeń dotyczy tygodniowego wymiaru godzin Historii i teraźniejszości.

Chodzi o nowelizacje rozporządzeń: w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia; w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/podstawa-programowa-wymiar-godzin-historia-i-terazniejszosc-w-szkolach-coraz-blizej,359248.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *