Podsumowanie półrocza 2015/16

Jak sprostać ustawowym wymogom, regulującym kwestie związane z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów na okres (semestr) – podpowiada ekspert Edurady Bogdan Żerkowski.

Jak co roku zgodnie z art.40 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 oraz z 2016 r. poz.315)  należy w szkole odbyć zebranie rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem  śródrocznym uczniów. Klasyfikacja śródroczna to podsumowanie osiągnięć uczniów za okres od 1 września do dnia określonego w statucie szkoły (najczęściej tym dniem jest 31 styczeń każdego roku) poprzez określenie ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz oceny zachowania wszystkich uczniów. Ocenianie śródroczne w klasach I-III szkoły podstawowej to ocenianie opisowe. Ocenianie przedmiotowe i ocenianie zachowania we wszystkich innych oddziałach (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej) odbywa się według skali określonej w statucie szkoły (prawo dopuszcza tutaj również oceny opisowe).

Zebranie klasyfikacyjne kończy  uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej.

W przepisach prawa oświatowego brak jest jednoznacznych sformułowań mówiących o tym jak taka klasyfikacja ma przebiegać i co ma zawierać uchwała rady pedagogicznej.

Klasyfikacja powinna więc przebiegać według schematu przyjętego w szkole. Najczęściej rada pedagogiczna analizuje dane statystyczne dotyczące ocen z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania uczniów, wskaźniki frekwencji uczniów oraz wszystkie osiągnięcia uczniów.

W czasie zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej dyrektor przedstawia ogólne wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz składa sprawozdanie z działalności szkoły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *