Podsumowanie semestru- jak sprostać ustawowym wymogom

Zgodnie z art.40 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Klasyfikacja śródroczna to podsumowanie osiągnięć uczniów za okres od 1 września do dnia określonego w statucie szkoły (najczęściej tym dniem jest 31 stycznia każdego roku). W przepisach prawa oświatowego brak jest jednoznacznych sformułowań mówiących o tym, jak taka klasyfikacja ma przebiegać. Czyli klasyfikacja powinna przebiegać według schematu przyjętego w szkole. Rada pedagogiczna powinna odnieść się do wskaźników efektów kształcenia.

I znowu pojawia się problem, jakie wskaźniki efektów kształcenia przyjąć? Czy prawo coś na ten temat mówi? Każda szkoła może i powinna sama określić wskaźniki efektów kształcenia. Najczęściej tymi wskaźnikami są:

  • Dane statystyczne dotyczące ocen z poszczególnych przedmiotów.
  • Dane statystyczne ocen zachowania uczniów.
  • Sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach, przeglądach, turniejach sportowych.

Na zebraniu poświęconym klasyfikacji należy, moim zdaniem, porównać wskaźniki aktualne ze wskaźnikami z lat poprzednich i wyciągnąć wnioski, co do efektów kształcenia w szkole. Należy, więc dyskutować o tendencjach, wskaźnikach natomiast nie wolno dyskutować o ocenach konkretnego ucznia.

W czasie zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej dyrektor przedstawia ogólne wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz składa sprawozdanie z działalności szkoły.

Zebranie klasyfikacyjne musi zakończyć się podjęciem przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji (a nie uchwały zatwierdzającej wyniki klasyfikacji).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *