POJĘCIA „PEŁNEGO WYMIARU ZAJĘĆ” W ODNIESIENIU DO DYREKTORA – INTERPRETACJA SĄDU POWSZECHNEGO

W art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela uregulowano kwestię obniżania i zwalniania dyrektorów od obowiązku realizacji zajęć.

Zgodnie z powołanym przepisem dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/61460-pojecia-pelnego-wymiaru-zajec-w-odniesieniu-do-dyrektora-interpretacja-sadu-powszechnego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *